Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Aquesta assignatura requereix haver cursat amb aprofitament un curs d'Anàlisi d'una variable real I i II, i d'Àlgebra Lineal I. El propòsit fonamental de l'assignatura és proporcionar a l'alumne una base sòlida en el càlcul diferencial de diverses variables, mostrant a més diferents aplicacions clàssiques. D'aquesta manera l'alumne podrà abordar amb èxit l'estudi de temes més avançats de la teoria de funcions real i complexa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE17 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE7 : Adquirir nous conceptes matemàtics.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Dominar l'expressió i la comprensió d'una llengua estrangera.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El propòsit fonamental de l'assignatura és proporcionar a l'alumne una base sòlida en el càlcul diferencial de diverses variables, mostrant a més diferents aplicacions clàssiques. D'aquesta manera l'alumne podrà abordar amb èxit l'estudi de temes més avançats de la teoria de funcions real i complexa.

 

 

Dades generals

Codi: 26220
Professor/a responsable:
SEPULCRE MARTINEZ, JUAN MATIAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix