Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL DE FI DE GRAU

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

L'elaboració d'un Treball Fi de Grau és obligatòria per a concloure els ensenyaments oficials de Grau (RD 1393/2007, art. 12.3). Aquest haurà d'estar orientat a completar l'avaluació de les capacitats i habilitats adquirides durant el període de docència de cada Grau, per la qual cosa constitueix la síntesi i expressió final del procés d'adquisició de les competències de la titulació.
En aquesta assignatura l'alumnat haurà de definir, desenvolupar i presentar un treball on puguen mostrar-se i comprovar-se les competències adquirides en el desenvolupament de les diferents matèries del programa.

Aquesta assignatura, de caràcter obligatori, es desenvoluparà al llarg del segon quadrimestre amb un total de 6 crèdits ECTS i 6 hores de presencialidad amb la coordinació i els tutors assignats per a l'orientació dels projectes i posada en macha dels mateixos.

Existeix una normativa aplicable per al desenvolupament del Treball Final de Grau de la Universitat d'Alacant en el següent enllaç: http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

També existeix un Reglament dels treballs Final de Grau aprovat per la Facultat de Filosofia i Lletres que pot consultar-se en la següent adreça: http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/reglamento-trabajo-fin-de-grado.pdf

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita: ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer les fonts de dades del sector turístic.
 • Avaluació de resultats de recerca social aplicada al turisme.
 • Elaboració d'instruments per a la recollida de la informació.
 • Elaboració i presentació, verbalment i per escrit, d'un projecte de recerca sobre el turisme.
 • Anàlisi de casos d'impactes associats al desenvolupament turístic.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

OBJECTIUS formatius:

1.Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci, CE3
2.Conèixer i interpretar les fonts d'informació econòmica, social, ambiental i turística que permeten aproximar-se a la realitat del sector turístic. CE8.
3.Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectivo de la seua explotació CE8
4.Aplicar diferents mètodes i instruments per a interpretar la informació necessària per a la investigació.
5.Analitzar els impactes generats pel turisme (CE23)
6.Avaluar els resultats d'investigació social aplicada al turisme.
7.Elaborar i presentar de forma oral i escrita un projecte d'investigació sobre el turisme.


Objectius específics:

Objectius procedimentals

8.Ser capaços de delimitar l'escala de partida i els objectius de treball més adequats en funció de l'àmbit de treball i treballar amb açò, com una investigació de la qual extraure conclusions extrapolables a altres àmbits. CE5, CE8, CE18, CE24
9.Seleccionar, d'entre diverses opcions, quin pot ser l'opció metodològica més adequada al supòsit de partida en funció de les dades disponibles. CE5, CE8, CE18, CE19, CE24, CE25,CE27,CE28
10. Ser capaços d'obtenir conclusions sobre l'objecte d'estudi i de mostrar-les de forma clara. CE8, CE23.

Objectius actitudinals

11.Comprendre la importància de la investigació turística per a evitar els impactes negatius que tant en matèria territorial i econòmica, com a social i cultural, pot implicar un creixement irreflexiu i poc sostenible d'aquesta activitat. CGUA4, CE1, CE8, CE19, CE23,
12.Desenvolupar la capacitat de raonament crític respecte als processos de desenvolupament turístic analitzats de forma teòric-pràctica al llarg de la titulació en relació als principis d'ètica social i ambiental CGUA4, CE1, CE18 i CE27.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG):
CGUA2. Competències informàtiques i informacionales: Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC
CGUA3. Competències en comunicació oral i escrita: Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el seu àmbit disciplinar
CGUA4. Competències de compromís ètic: Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics


Competències específiques (CE):
CE3. Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci
CE5. Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions
CE8. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectivo de la seua explotació
CE23. Analitzar els impactes generats pel turisme 

 

General

Code: 23599
Lecturer responsible:
AMAT MONTESINOS, XAVIER
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Area: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,08
 • Dept: FILOLOGIES INTEGRADES
  Area: FILOLOGIA ALEMANYA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: FILOLOGIA ANGLESA
  Area: FILOLOGIA ANGLESA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: GEOGRAFIA HUMANA
  Area: GEOGRAFIA HUMANA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Area: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET MERCANTIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Area: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Area: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,15
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Area: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: MARKETING
  Area: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04

Study programmes where this course is taught