Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  LLENGUA ESPANYOLA PER A LA TRADUCCIÓ II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos normativos relacionados con la sintaxis española (concordancia sujeto-predicado), preposición a ante objeto directo, leísmo, etc.), atendiendo al registro estándar del español, con el fin de que identifique los usos habituales y anómalos de las construcciones sintácticas abordadas, sin variaciones diatópicas, y que se exprese correctamente tanto de forma oral como de forma escrita. Con ello, el alumno podrá completar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura Lengua Española para la Traducción I y tendrá la oportunidad de continuarlos con la asignatura Análisis de textos en español.

La asignatura Lengua Española para la Traducción II tiene una orientación teórico-práctica. Los contenidos teóricos de cada uno de los temas incluidos en la guía docente se expondrán de forma clara y ordenada durante el desarrollo de las clases teóricas, intentando en todo momento fomentar la participación del alumno. Por ello, a través de la lección magistral, se pretenderá estimular la capacidad reflexiva del alumno sobre lo expuesto e incitarlo a expresar sus propias ideas y sus juicios acerca de la materia tratada. El desarrollo de las clases teóricas incluirá asimismo la aplicación de los contenidos a casos concretos en cuyo análisis deberán participar los alumnos.

Por otra parte, se les facilitará a los alumnos unos ejercicios prácticos, relacionados con la materia tratada, muy similares a los que se les plantean en el examen teórico-práctico. Con estos ejercicios, los alumnos ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases teóricas y los aplican a enunciados concretos. La realización de estos ejercicios se llevará a cabo de forma individual a través de la Plataforma Multimedia o del Campus Virtual y su resolución será abordada durante el desarollo de las clases prácticas. De esta manera, los alumnos podrán detectar sus posibles errores, así como los de sus compañeros con el fin de favorecer el aprendizaje colectivo.

Tanto los materiales teóricos como prácticos estarán a disposición del alumno por medio del Campus Virtual y por la Plataforma Multimedia.

Los alumnos podrán participar también en distintos foros temáticos y debates relacionados con los diferentes temas tratados. En ellos podrán exponer todas aquellas dudas que les vayan surgiendo y compartir con sus compañeros los conocimientos teóricos adquiridos.

Finalmente, se le recomendará al alumno que, para todas aquellas dudas que no haya planteado o para tratar cuestiones de forma más detallada, haga uso de las horas de tutoría que el profesor haya fijado o recurra a las tutorías virtuales, a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante o de la Plataforma Multimedia.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Conceptuals

 • Conèixer les regles generals de la concordança subjecte-predicat.
 • Entendre les excepcions de les regles generals de concordança.
 • Comprendre el concepte de concordança ad sensum i el seu funcionament amb substantius col·lectius i partitius.
 • Conèixer els trets generals de les funcions sintàctiques d'objecte directe, objecte indirecte i suplement.
 • Entendre els principals factors que intervenen en l'ús de la preposició a davant d'objecte directe i en la possibilitat de pasivització de construccions transitives.
 • Comprendre el fenomen del leísmo i les tendències de les gramàtiques de l'espanyol sobre l'ocupació de la forma le/les com a marca d'objecte de persona.
 • Conèixer els tipus de complement indirecte assenyalats en els treballs gramaticals de l'espanyol.
 • Entendre els fenòmens del queísmo i dequeísmo i les repercussions que tenen en l'ús de la llengua espanyola.
 • Comprendre els conceptes d'impersonalitat semàntica i sintàctica i el seu funcionament en diferents estructures sintàctiques.
 • Conèixer les principals característiques de les funcions sintàctiques d'atribut i complement predicatiu.
 • Entendre el concepte de coordinació i els trets comuns en qualsevol estructura coordinada.
 • Conèixer les principals classes de construccions coordinades en espanyol.
 • Entendre que l'ús dels modes indicatiu o subjuntiu, en les oracions subordinades substantives amb verb en forma personal, està condicionat per la compatibilitat semàntica entre el significat associat al mode i certes propietats semàntiques del predicat subordinant.
 • Comprendre les propietats formals, semàntiques i sintàctiques de les principals classes de construccions relatives de caràcter adjectiu.
 • Conèixer els trets formals, semàntics i sintàctics de les construccions adverbials.
 • Entendre el funcionament de determinats fenòmens textuals com el tema, el rema, l'el·lipsi i la redundància i les seues repercussions semàntiques.

Procedimentals

 • Analitzar la concordança subjecte-predicat en diferents construccions sintàctiques.
 • Explicar a partir d'enunciats concrets la presència o absència de la preposició a davant objecte directe.
 • Reconèixer, en determinats exemples, els factors que intervenen en la passivització de les construccions transitives.
 • Diferenciar els casos de leísmo d'aquells en què el clític de datiu le/les és la marca de funció pròpia del complement indirecte.
 • Distingir la funció sintàctica suplement d'altres funcions sintàctiques, especialment del complement circumstancial.
 • Identificar els fenòmens del queísmo i dequeísmo i justificar-los a partir de l'anàlisi d'exemples concrets.
 • Analitzar diverses construccions sintàctiques en funció de la impersonalitat semàntica i sintàctica.
 • Diferenciar les funcions sintàctiques d'atribut i complement predicatiu.
 • Reconèixer estructures coordinades anòmales o agramaticals, d'acord amb els trets generals de la coordinació i les peculiaritats sintàctiques i semàntiques de les diverses classes coordinades.
 • Analitzar l'ús dels modes indicatiu i subjuntiu en les oracions subordinades substantives amb verb en forma personal.
 • Diferenciar els dos tipus de construccions relatives de caràcter adjectiu en espanyol i reconèixer-ne les peculiaritats formals, semàntiques i sintàctiques en enunciats concrets.
 • Distingir les classes adverbials en espanyol i reconèixer-ne les peculiaritats formals, semàntiques i sintàctiques.
 • Identificar i diferenciar els fenòmens textuals tema, rema, el·lipsi i redundància i explicar-ne les repercussions semàntiques.
 • Usar la plataforma multimèdia i altres aplicacions informàtiques específiques destinades a potenciar el procés d'aprenentatge.
 • Mostrar una capacitat d'anàlisi i síntesi de documentació complexa.
 • Generar noves idees i desenvolupar una capacitat per a avaluar críticament la bibliografia consultada.

Actitudinals

 • Mostrar-se favorable a treballar en equip en la resolució dels problemes plantejats, escoltant les aportacions de la resta de companys i contribuint a fomentar l'aprenentatge cooperatiu.
 • Participar activament en la resolució de problemes i en els fòrums temàtics i debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes, a més d'intercanviar informació sobre algun dels fenòmens normatius estudiats.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

Objetivos generales

 

Conocer los rasgos generales de las funciones sintácticas en español y diferenciar unas de otras.

Comprender y distinguir las construcciones sintácticas examinadas: coordinadas y subordinadas.

Entender el funcionamiento de determinados fenómenos textuales como el tema, el rema, la elipsis y la redundancia y sus repercusiones semánticas.

 

 

General

Code: 32520
Lecturer responsible:
BARRAJON LOPEZ, ELISA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Area: LLENGUA ESPANYOLA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught