Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ESPANYOLA PER A LA TRADUCCIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

La asignatura Introducción a la Lengua Española para la Traducción representa un primer acercamiento a la descripción lingüística del español a través de diversos niveles de análisis: fonológico, sintáctico, gramatical o discursivo. Constituye una materia básica de iniciación, diseñada para aquellos alumnos que no posean formación previa en la descripción de la lengua española o que vayan a combinar su formación en Lengua Española con una descripción más profunda de la Lengua Catalana. La orientación de la asignatura será teórico-práctica, y combinará el dominio de conceptos y procedimientos relacionados con los distintos niveles lingüísticos con el conocimiento y aplicación de la norma lingüística.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.
 • CG5 : Competència de compromís ètic. Capacitat de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.11 : Assimilar convencions bàsiques d'escriptura.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.13 : Iniciar-se en l'expressió oral i escrita.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).
 • CE1.9 : Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió de textos.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Conceptuals

 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
 • Conèixer el sistema fonològic espanyol i les seues varietats.
 • Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
 • Conèixer el verb i els seus morfemes  en espanyol.
 • Comprendre la relacions de concordança entre el subjecte i predicat
 • Conèixer les característiques de la complementació verbal en espanyol.
 • Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
 • Conèixer les propietats textuals i les diferents tipologies.
 • Comprendre els principis fonamentals de la pragmàtica.


Procedimentals

 • Analitzar la situació lingüística actual d'Espanya.
 • Reconèixer els diferents sons que constitueixen el sistema fonològic espanyol i identificar les varietats.
 • Reconèixer el grup nominal en espanyol i identificar els seus components.
 • Analitzar el verb en espanyol i diferenciar els diferents valors dels seus morfemes.
 • Analitzar les relacions de concordança entre el subjecte i el predicat.
 • Identificar els diferents complements verbals.
 • Distingir les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Identificar els diferents tipus d'oracions subordinades.
 • Analitzar els diferents procediments de cohesió, coherència i adequació.
 • Aplicar els principis fonamentals de la pragmàtica.


Actitudinals

 • Mostrar-se favorable a treballar en equip en la resolució dels problemes plantejats, escoltant les aportacions de la resta de companys i contribuint a fomentar l'aprenentatge cooperatiu.
 • Participar activament en la resolució de problemes, així com en els fòrums temàtics i debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre algun dels fenòmens normatius estudiats.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

Objetivos específicos del profesor

Formar alumnos capaces de fundamentar una explicación gramatical a diversos fenómenos lingüísticos.

Formar alumnos capaces de manejar las diversas herramientas (tecnológicas y bibliográficas) que permiten trabajar con los distintos niveles lingüísticos.

Despertar en los alumnos la curiosidad por los fenómenos lingüísticos.

Vincular el análisis de los fenómenos lingüísticos con distintos modelos discursivos contemporáneos en los que los alumnos puedan reconocerse.

 

 

General

Code: 32515
Lecturer responsible:
RODRIGUEZ ROSIQUE, SUSANA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Area: LLENGUA ESPANYOLA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught