Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ESPANYOL: NORMA I ÚS II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Esta asignatura aborda la descripción de la norma de uso correcto de la lengua española y presenta los conocimientos mínimos que debe tener el alumno en relación a cuestiones sintácticas de la lengua española, los usos habituales y anómalos de las construcciones sintácticas del español estándar. Con esta asignatura se pretende que los alumnos se expresen de forma correcta tanto de forma oral como escrita.
El estudiante aprenderá a reconocer las concordancias y discordancias que se producen entre sujeto y predicado, estudiará los aspectos formales y semánticos de las funciones sintácticas de la construcción en español, comprenderá las cuestiones relacionadas con la impersonalidad sintáctica y semántica, observará las zonas de intersección entre predicativo y atributo, analizará las relaciones de coordinación, clasificará y distinguirá las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales y diferenciará fenómenos propios de la gramática del texto.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar les concordances i discordances entre el subjecte i el predicat.
 • Saber analitzar els aspectes formals i semàntics de les funcions sintàctiques.
 • Explicar les zones d'intersecció entre el predicat i l'atribut.
 • Comprendre les relacions de coordinació.
 • Classificar les oracions subordinades en espanyol.
 • Comprendre què és i en què consisteix la gramàtica del text.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

General

Code: 31621
Lecturer responsible:
BARRAJON LOPEZ, ELISA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Area: LLENGUA ESPANYOLA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught