Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  HISTÒRIA DE L'ART MEDIEVAL I MODERN A ESPANYA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

La asignatura aborda el estudio del fenómeno artístico y su desarrollo  en la España Medieval y Moderna considerando su  rica y compleja  diversidad.  Asimismo pone de relieve  los intercambios y relaciones artísticas con otros ámbitos  geográficos,  destacando sus principales contribuciones a la Historia del  Arte.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'art medieval i modern d'Espanya en el context de la civilització occidental.
 • Diferenciar la cronologia i definir les característiques dels principals períodes i estils, així com algunes de les particularitats dels artistes i obres més representatives.
 • Relacionar el fet artístic amb el context cultural, social, econòmic i polític en què es produeix.
 • Analitzar i interpretar l'obra d'art de manera integral.
 • Conèixer i utilitzar amb precisió la terminologia específica, així com els principals temes iconogràfics.
 • Conèixer i utilitzar  fonts d'informació relatives a l'art medieval i modern d'Espanya.
 • Valorar la importància i significat de l'art medieval i modern a Espanya i la seua connexió amb l'actualitat.
 • Fomentar l'interès pel coneixement directe de les obres d'art i els monuments, pel món dels museus i les exposicions.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

OBJETIVOS ESPECÍFICOS APORTADOS POR EL PROFESORADO:

1. Conocer las manifestaciones artísticas de la España Medieval y Moderna y adquirir las habilidades para analizar e interpretar el patrimonio histórico-artístico español.
2. Recopilar información documental, bibliográfica e icónica, a través de diferentes medios -incluidos los recursos de las TIC- e integrarla para elaborar un discurso propio.

 

 

General

Code: 29037
Lecturer responsible:
CONSUEGRA PANALIGAN, FRANCISCO JAVIER
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA DE L'ART
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught