Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES IV

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

1. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA.

Contexto de la asignatura (2013-14). Adecuación al perfil profesional y formativo.

El objetivo del título es formar a profesionales de la intervención social en metodologías de intervención del Trabajo Social, con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que les capaciten para:

• Intervenir en los contextos sociales e institucionales en los que viven los individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, asistiendo, abordando conflictos, ejerciendo tareas de mediación, ayuda, educación, defensa, animación y transformando dichos contextos, incluyendo los político-sociales.
• Participar en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales.
• Contribuir a la ciudadanía activa mediante el "empowerment" y la garantía de los derechos humanos y sociales.
• Trabajar en la prevención de los problemas sociales.

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros profesionales a:

- La integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
- La constitución de una sociedad cohesionada.
- El desarrollo de la calidad de vida y el bienestar social.

La instrucción práctica es uno de los componentes más importantes de la formación de estudiantes de Trabajo Social. Es la integración de la teoría y su aplicación esencial en la práctica de la profesión de Trabajo Social. Las Prácticas Externas IV proveerán al o a la estudiante de  una experiencia de aprendizaje supervisada durante un semestre de su cuarto año académico. Se espera que los/las estudiantes desarrollen habilidad para aplicar los conocimientos, destrezas y valores en un nivel de consolidación de la intervención con usuarios y familias, aplicando los conocimientos e instrumentos técnicos adquiridos hasta ese momento de su formación. Además la Asignatura dedicará parte de sus Sesiones de Laboratorio a la supervisión grupal a través de la ejecución de su propio Genograma Familiar personal.

Ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios. Prerrequisitos.

Para cursar la asignatura “Prácticas externas IV” es necesario haber superado las Asignaturas “Habilidades Profesionales III” y “Prácticas externas III”.
Por su naturaleza y ubicación en el plan de estudios (4º curso), la asignatura guarda relación con todas las asignaturas precedentes del Grado pues éstas proporcionan al alumnado las habilidades y actitudes necesarias para poder experimentar técnicas y habilidades del Trabajo Social para el conocimiento y análisis de necesidades y problemas sociales objeto de su intervención. En especial, cabe mencionar la relación con las asignaturas de la materia A3 de la que forma parte: "Iniciación a las Habilidades Profesionales", "Habilidades Profesionales I" y "Habilidades Profesionales II", así como “Prácticas externas I”, “Prácticas externas II” y “Prácticas externas III”.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE23 : Treballar dins d'estàndards acordats per a l'exercici del Treball Social i assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l'assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes i utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional.
 • CE24 : Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos i identificar-los per a dissenyar estratègies de superació, i reflexionar sobre els seus resultats.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

La consecució dels objectius formatius (resultats d'aprenentatge) d'aquesta assignatura signifiquen que l'alumnat ha de:
 
- Ser capaç d'interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i/o comunitats per a aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament d'aquests i millorar les seues condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de treball social sota tutela professional i supervisió.

- Ser capaç de desenvolupar les destreses necessàries per a la creació d'una relació de treball social positiva amb diferents tipus de persones.

- Ser capaç de responsabilitzar-se de les tasques encomanades en un marc de responsabilitats múltiples (per exemple, davant institucions, la població, els usuaris dels serveis i uns altres).

- Ser capaç de reflexionar sobre el seu comportament, i de modificar-lo a la llum de l'experiència i d'identificar i sotmetre a revisió els seus propis límits personals i professionals.

- Ser capaç d'analitzar la pròpia pràctica i identificar els seus límits i mancances professionals, i assumir la responsabilitat de l'adquisició continuada de coneixements i destreses.

- Ser capaç d'utilitzar adequadament la supervisió i sistematitzar la pràctica.

- Ser capaç de gestionar la incertesa, el canvi i l'estrès en situacions de treball.

- Ser capaç de manejar de manera constructiva els conflictes interpersonals i intrapersonals.

- Ser capaç de gestionar dilemes i problemes ètics, dissenyant estratègies de superació i reflexionant sobre els seus resultats.

- Ser capaç d'identificar dilemes i problemes ètics.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 • Implementar y Evaluar en su totalidad el Proyecto de Intervención iniciado en Prácticas Externas III.
 • Adquirir un autoconocimiento personal a partir de la elaboración del Genograma Familiar personal.

 

 

General

Code: 19531
Lecturer responsible:
MIRA GRAU, FRANCISCO JAVIER
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 11,40

Departments involved

 • Dept: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Area: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught