Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  MODELS I MÈTODES DEL TREBALL SOCIAL I

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

La asignatura de Modelos y Métodos I se impartirá durante el tercer semestre del Grado en Trabajo Social y constituirá la antesala de la asignatura de Modelos y Métodos II con la que guarda una relación de incompatibilidad. Esta materia se imbrica dentro del conjunto formativo del grado con la pretensión de introducir al alumnado en una visión comprensiva y abarcadora del panorama de los modelos teóricos que se plantean como orientativos del quehacer profesional, así como sentar las bases metodológicas básicas para orientar el trabajo profesional. Aspira también a ofrecer al alumnado la posibilidad de reflexionar desde una óptica profesional acerca de la idoneidad o conveniencia que presenta el enfrentamiento de determinado tipo de situaciones de dificultad social con la aplicación modelos adaptados a las circunstancias específicas y particulares que esa determinada realidad social presenta.

 

Prestará especial atención al desarrollo y aplicación del modelo psicosocial. Para esta finalidad se profundizará en las bases teóricas que lo sustentan, así como los procesos operativos en que se articula para ofrecer respuestas a las dificultades sociales con que se  enfrenta.

Esta asignatura, como ya se ha apuntado anteriormente, supondrá una base necesaria para comprender los tratamientos temáticos que se abordarán en “Modelos y métodos del Trabajo Social II”, asignatura con la que, volvemos a insistir, guarda una relación de incompatibilidad. A su vez, servirá de base y orientación para la asignatura de “Habilidades Sociales I”.

Guarda, asimismo, una estrecha relación con las asignaturas de “Fundamentos del Trabajo Social” e “Iniciación a las Habilidades Sociales” que se imparten durante el primer y segundo semestre del grado.  Supone en relación con estas materias, por un lado, una continuidad en relación con los contenidos abordados en ellas y, por otro, una profundización y apertura hacia referencias temáticas apuntadas en ellas.

También ofrecerá referencias para ser tenidas en cuenta como especificidad formativa transversal en las asignaturas: “Trabajo Social con Personas y Familias”, “Trabajo Social con Grupos”, “Trabajo Social con Comunidades”, “Habilidades Profesionales II”, “Prácticas I, II, y III” y “Prácticas Externas I, II, III y IV”.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball quotidià com a suport per a revisar i millorar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE13 : Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom seu si la situació ho requereix.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

- Conèixer i comprendre críticament les diferents perspectives teòriques i metodològiques en treball social.

- Conèixer les maneres d'intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos, i per a promoure la participació dels usuaris en els processos i serveis de treball social.

- Conèixer i ser  capaç de detectar i afrontar situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a fer front a aquetes i revisant-ne els resultats.

- Conèixer i ser capaç de promoure xarxes socials per a fer front a necessitats.

- Conèixer i ser capaç de defensar les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.

- Conèixer les maneres d'implicar els usuaris dels serveis de treball social per a incrementar els seus recursos, la seua capacitat i el seu poder per a influir en els factors que afecten les seues vides.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

General

Code: 19510
Lecturer responsible:
BELLIDO ALONSO, ANTONIO JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Area: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught