Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONTEXTOS D'INTERVENCIÓ DEL TREBALL SOCIAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

La asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social, se encuentra dentro del módulo B del plan de estudios correspondiendo a la materia B1 (Servicios Sociales)  considerada como Obligatoria.

Su distribución temporal dentro del plan de estudios la sitúa en el segundo semestre del primer curso.

Los resultados de aprendizaje previstos para la materia B1, dentro de la cual se encuentra esta asignatura prevén el conocimiento  y comprensión el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de Bienestar Social (Salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc...), así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones y el rol del Trabajo Social en ellos, así como la capacidad de identificar los conflictos y limitaciones de los subsistemas de Bienestar Social, en relación con las poblaciones en dificultad así como sus dispositivos compensatorios.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 

- Conèixer i comprendre l'objecte i els mecanismes d'actuació i maneres de provisió dels subsistemes de benestar social (salut, educació, garantia d'ingressos, habitatge, etc.), com també la seua estructura general, l'organització i els  principals  serveis i prestacions i el rol del treball social en aquests.

- Ser capaç d'identificar els conflictes i limitacions dels subsistemes de benestar social en relació amb les poblacions en dificultat, com també els seus dispositius compensatoris.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

No data

 

 

General

Code: 19506
Lecturer responsible:
RAMOS FEIJOO, CLARISA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Area: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught