Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTICUM II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

La realització del Pràcticum II és una continuació de l'estada en pràctiques desenvolupada pels estudiants de la Facultat d'Educació durant el Pràcticum I. Després del primer contacte dels estudiants amb la realitat educativa s'ha d'haver aconseguit contextualitzar el centre escolar on assistí dins d'un àmbit social, escolar i cultural concrets. Des d'aquesta base, en el Pràcticum II, es desenrotllaran les actividatets orientades al disseny, posada en pràctica i anàlisi d'una proposta didàctica.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en les llengües de la Comunitat Autònoma per a desenvolupar l'ensenyament  en l'etapa d'infantil, i també utilitzar una llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seua gestió..
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima d'aula que facilita l'aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries. Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants 0-6 anys. Tot això desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Planificació i desenvolupament d'una proposta didàctica per a una aula concreta. En primer lloc es realitzarà una revisió de l'organització del centre i de la seua documentació (Projecte Educatiu de Centre i Programació General Anual). A continuació s'analitzarà la realitat educativa de l'aula i, finalment, es portarà a cap la planificació i posada en pràctica d'una proposta didàctica.

 

 

General

Code: 17401
Lecturer responsible:
GOMIS SELVA, NIEVES
Credits ECTS: 18,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 16,20

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,16
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,16
 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,09
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: FILOLOGIA CATALANA
  Area: FILOLOGIA CATALANA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,29
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,42
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,29
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,09
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,18

Study programmes where this course is taught