Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL FINAL DE MÀSTER

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2017-18

El trabajo fin de máster, con 6 ECTS, culmina el primer curso del Máster en Abogacía y tiene por finalidad poner de manifiesto la capacidad del estudiante para ofrecer una respuesta jurídica adecuada a un supuesto de hecho real o simulado o analizar un problema jurídico con repercusión práctica.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG6 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG7 : Conèixer i incorporar les noves tecnologies a l'exercici professional.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2017-18

Ser capaz de afrontar las funciones y actuaciones propias del profesional de la Abogacía ante un caso o supuesto de hecho dado en el que se requiere su intervención.

 

 

General

Code: 12340
Lecturer responsible:
LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Area: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,07
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET CONSTITUCIONAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Area: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Area: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Area: FILOSOFIA DEL DRET
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET MERCANTIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET PROCESSAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,16
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught