Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTICA ADMINISTRATIVA I CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2017-18

Supòsits pràctics: sobre els principals instituts del Dret Administratiu tant general com a especial, així com en relació amb els procediments administratius, recursos i reclamacions administratives.
Supòsits pràctics sobre els principals instituts del procés contenciós-administratiu, així com sobre els diferents procediments de naturalesa jurisdiccional.
Supòsits pràctics en relació amb els fonaments constitucionals de l'ordenament espanyol, així com de les relacions de l'ordenament intern i de la Unió Europea.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG5 : Saber treballar en equips professionals i multiprofessionals amb eficàcia i eficiència, reproduint contextos reals i aportant i coordinant els coneixements propis amb els d'altres branques i intervinents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2017-18

L'assignatura té com a objectiu fonamental el domini de la pràctica administrativa tant en els procediments administratius com en els procediments contenciós-administratius, afavorint el desenvolupament de les competències i habilitats necessàries per a l'exercici professional de l'advocacia en tots dos camps especialitzats. Aqueix objectiu comprèn així mateix la pràctica en relació amb la tutela judicial dels drets fonamentals i respecte de la justícia comunitària.

 

 

General

Code: 12337
Lecturer responsible:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Credits ECTS: 7,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,80
Distance-base hours: 4,20

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET CONSTITUCIONAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2

Study programmes where this course is taught