Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura s'emmarca dins de la creació d'entorns multimèdia i interactius, aprofundint en un del programari més potent. La inserció de models, prèviament elaborats en programari específic d'infografia 3D, proporciona la possibilitat de realitzar recorreguts interactius, altament immersius i amb un gran flux didàctic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÁSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Ser capaç de crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtils: telèfons intel·ligents i tauletes
 • CE18 : Ser capaç de realitzar una rèplica física d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D.
 • CE19 : Aprendre fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE20 : Aprendre tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE21 : Aprendre a usar eines de captura de moviment (vestits de captura, programari específic, etc.)
 • CE22 : Aprendre a integrar els moviments realistes en avatars creats en programari específic d'Infografia 3D.
 • CE23 : Aprendre a crear i modificar avatars per a la seua adequació a una escena 3D.
 • CE24 : Creació d'indumentària per a la seua aplicació sobre els avatars creats mitjançant Infografia 3D
 • CE25 : Obtenir fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimoni.
 • CE26 : Aprendre a utilitzar programari específic per a infografia 2D.
 • CE27 : Aplicació d'Infografia 2D per a la visualització dels resultats obtinguts.
 • CE28 : Obtener conocimientos acerca de los motores de juegos y su aplicación en proyectos de virtualización del patrimonio para la creación de recorridos virtuales interactivos y la visualización de objetos arqueológicos.
 • CE29 : Ser capaç de crear un recorregut virtual interactiu utilitzant únicament programari gratuït i de codi obert.
 • CE30 : Creació d'entorns virtuals dins d'un Motor de Jocs (Unreal Engine)
 • CE31 : Visualització de resultats en temps real amb Unreal Engine

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

ESPECIALISTA EN CREACIÓ D'ENTORNS VIRTUALS APLICATS Al PATRIMONI

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Ser capaç de crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtils: telèfons intel·ligents i tauletes
 • CE18 : Ser capaç de realitzar una rèplica física d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D.
 • CE19 : Aprendre fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE20 : Aprendre tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE21 : Aprendre a usar eines de captura de moviment (vestits de captura, programari específic, etc.)
 • CE22 : Aprendre a integrar els moviments realistes en avatars creats en programari específic d'Infografia 3D.
 • CE23 : Aprendre a crear i modificar avatars per a la seua adequació a una escena 3D.
 • CE24 : Creació d'indumentària per a la seua aplicació sobre els avatars creats mitjançant Infografia 3D
 • CE25 : Obtenir fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimoni.
 • CE26 : Aprendre a utilitzar programari específic per a infografia 2D.
 • CE27 : Aplicació d'Infografia 2D per a la visualització dels resultats obtinguts.
 • CE28 : Obtenir coneixements sobre els motors de jocs i la seua aplicació en projectes de virtualització del patrimoni per a la creació de recorreguts virtuals interactius i la visualització d'objectes arqueològics.
 • CE29 : Ser capaç de crear un recorregut virtual interactiu utilitzant únicament programari gratuït i de codi obert.
 • CE30 : Creació d'entorns virtuals dins d'un Motor de Jocs (Unreal Engine)
 • CE31 : Visualització de resultats en temps real amb Unreal Engine

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2 : Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3 : Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4 : Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN PATRIMONI VIRTUAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON12 : Comprendre els fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CON13 : Conèixer fonaments avançats en motors de jocs i la seua aplicació en projectes de virtualització del patrimoni per a la creació de recorreguts virtuals interactius i la visualització d'objectes arqueològics.
 • CON2 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CON3 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD10 : Realitzar rèpliques físiques d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D
 • HD11 : Aplicar eines de captura de moviment (vestits de captura, programari específic, etc.)
 • HD12 : Aplicar moviments realistes en avatars creats en programari específic d'Infografia 3D.
 • HD13 : Aplicar coneixements sobre creació i modificació d'avatars per a la seua adequació a una escena 3D
 • HD14 : Aplicar coneixements avançats en la creació d'indumentària digital per a la seua aplicació sobre avatars creats mitjançant infografia 3D
 • HD15 : Aplicar Fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimoni.
 • HD16 : Aplicar coneixements per a l'ús de programari específic per a infografia 2D
 • HD17 : Aplicar mètodes d'Infografia 2D per a la visualització dels resultats obtinguts.
 • HD18 : Crear recorreguts virtuals interactius utilitzant únicament programari gratuït i de codi obert
 • HD19 : Crear entonos virtuals dins d'un Motor de Jocs (Unreal Engine)
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD20 : Crear visualitzacions en temps real amb Unreal Engine
 • HD3 : Comprendre la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • HD9 : Crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtil: telèfons intel·ligents i tauletes

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C3 : Aplicar nocions de direcció, coordinació, realització i participació en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C4 : Aplicar les nocions avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C8 : Adquirir tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.

 

ESPECIALISTA EN CREACIÓ D¿ENTORNS VIRTUALS APLICATS AL PATRIMONIO

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON12 : Comprendre els fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CON13 : Conèixer fonaments avançats en motors de jocs i la seua aplicació en projectes de virtualització del patrimoni per a la creació de recorreguts virtuals interactius i la visualització d'objectes arqueològics.
 • CON2 : Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CON3 : Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • HD10 : Realitzar rèpliques físiques d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D
 • HD11 : Aplicar eines de captura de moviment (vestits de captura, programari específic, etc.)
 • HD12 : Aplicar moviments realistes en avatars creats en programari específic d'Infografia 3D.
 • HD13 : Aplicar coneixements sobre creació i modificació d'avatars per a la seua adequació a una escena 3D
 • HD14 : Aplicar coneixements avançats en la creació d'indumentària digital per a la seua aplicació sobre avatars creats mitjançant infografia 3D
 • HD15 : Aplicar Fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimoni.
 • HD16 : Aplicar coneixements per a l'ús de programari específic per a infografia 2D
 • HD17 : Aplicar mètodes d'Infografia 2D per a la visualització dels resultats obtinguts.
 • HD18 : Crear recorreguts virtuals interactius utilitzant únicament programari gratuït i de codi obert
 • HD19 : Crear entonos virtuals dins d'un Motor de Jocs (Unreal Engine)
 • HD2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD20 : Crear visualitzacions en temps real amb Unreal Engine
 • HD3 : Comprendre la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • HD9 : Crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtil: telèfons intel·ligents i tauletes

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C2 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • C3 : Aplicar nocions de direcció, coordinació, realització i participació en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C4 : Aplicar les nocions avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • C8 : Adquirir tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

-Descàrrega i instal·lació de Unreal *Engine

-Fonaments bàsics del programari

-Creació d'entorns

-Blueprints

-Creació de fluxos interactius

-Exportació de projectes

 

 

;

Dades generals

Codi: 79402
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 2,20
Crèdits pràctics: 2,30
Càrrega no presencial: 10,50

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 1,1
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,1
  Crèdits pràctics: 1,2

Estudis en què s'imparteix