Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Trabajo Fin de Máster debe ser realizado por el estudiante después de haber cursado el resto de asignaturas del título. Este trabajo, con un peso de 11 créditos ECTS, permite aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la etapa de formación al desarrollo de un trabajo final que será defendido públicamente ante un tribunal evaluador.

El objetivo de este trabajo es que sea aplicado, pudiendo ser, por ejemplo, el resultado del trabajo conjunto con la empresa en la que se realicen las prácticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Tindre la capacitat de cerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit del desenvolupament de projectes.
 • CG10 : Tindre capacitat per a aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • CG2 : Ser capaços d'aplicar els coneixements apresos i resoldre problemes tant en entorns coneguts com en entorns nous.
 • CG3 : Poder aplicar tècniques d'anàlisis en ciències econòmiques per al desenvolupament i la innovació en projectes propis, universitats o terceres empreses.
 • CG4 : Tindre capacitat per a dissenyar i elaborar projectes de treball en el context de tècniques de dades i la visualització de la informació.
 • CG5 : Ser capaç d'integrar-se en equips de treball o investigació multidisciplinàries de manera eficaç i col·laborativa.
 • CG6 : Conéixer la legislació en matèria de dades personals, privacitat i drets fonamentals de les persones, interoperabilitat, propietat intel·lectual i reutilització de dades.
 • CG7 : Tindre capacitat per a extraure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG8 : Tindre capacitat per a presentar els resultats obtinguts en les diferents tècniques de dades de manera eficient i atractiva.
 • CG9 : Tindre capacitat per a entendre la competitivitat dels projectes generades per les dades i el seu paper fonamental en la presa de decisions.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conéixer els tipus de dades existents i les tècniques més apropiades per a la seua correcta interpretació i el seu ús en la presa de decisions estratègiques en els negocis.
 • CE10 : Conéixer els elements clau de la planificació de la comunicació empresarial.
 • CE11 : Saber integrar les dades en la planificació de manera que permeta un correcte ajust de l'estratègia de comunicació.
 • CE12 : Situar la comunicació estratègica en el marc empresarial exposant les principals línies d'actuació i la seua adaptació a cada context.
 • CE13 : Comprendre el paper de les dades com a eina estratègica de la comunicació dels negocis.
 • CE14 : Saber utilitzar les dades de comunicació de les empreses com a eina per a potenciar la intel·ligència dels negocis.
 • CE15 : Identificar les mètriques de seguiment i avaluació de la comunicació en diferents mitjans digitals.
 • CE16 : Saber interpretar els informes de resultats segons les eines d'anàlisis acordades i els resultats previstos.
 • CE17 : Aprendre les pautes principals per a la correcta elaboració d'informes de seguiment i avaluació en els negocis intel·ligents.
 • CE18 : Saber plantejar projectes i estratègies emprenedores en l'ecosistema digital a escala global aprofitant els avantatges i fortaleses locals.
 • CE19 : Conéixer tècniques i solucions per a la gestió i posada en marxa de projectes empresarials en espais innovadors.
 • CE2 : Realitzar anàlisis descriptives de dades amb l'objectiu de facilitar la interpretació d'aquests, millorant la capacitat d'interpretació i la percepció de la situació empresarial.
 • CE20 : Adquirir nocions de lideratge, tècniques i eines per a la gestió de projectes intel·ligents.
 • CE21 : Dissenyar, gestionar i mesurar una estratègia d'innovació empresarial concorde al nostre model de negoci i l'entorn que ocupem.
 • CE22 : Dur a terme prospectiva estratègica i l'anàlisi de riscos davant canvis i nous escenaris en l'ecosistema empresarial.
 • CE23 : Saber gestionar grups de professionals per a aconseguir els resultats proposats.
 • CE24 : Entendre la importància de protegir el programari, els continguts digitals i les dades en el marc de les relacions privades transfrontereres, així com les eines al nostre abast.
 • CE25 : Comprendre com es pot fer ús de continguts i dades de tercers si incórrer en violacions transfrontereres de la normativa en la matèria, així com els seus límits i pràctiques recomanades.
 • CE26 : Tindre coneixement de les polítiques en matèria de open access i de dades obertes i com els usuaris poden beneficiar-se d'elles en les relacions privades internacionals.
 • CE27 : Conéixer la normativa de Dret internacional privat i eines al nostre abast per a la protecció de dades personals en un entorn digital i globalitzat.
 • CE28 : Comprendre el marc de Dret internacional privat per a accedir a l'activitat de prestació de serveis digitals un mercat electrònic globalitzat.
 • CE29 : Comprendre la normativa de Dret internacional privat que regeix l'exercici de l'activitat de les plataformes digitals segons el tipus de negoci.
 • CE3 : Conéixer i interpretar models de regressió lineal que permeten extraure informació prospectiva de manera ajustada.
 • CE30 : Comprendre l'arquitectura i el govern d'Internet i el repte que suposa des del punt de vista de les relacions transfrontereres.
 • CE31 : Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de programari open source per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.
 • CE32 : Comprendre des d'un punt de vista pràctic les condicions que imposen les llicències de dades obertes per a la seua utilització en relacions privades transfrontereres.
 • CE37 : Comprendre les diferències rellevants entre els diversos indicadors comercials i com usar els més rellevants.
 • CE38 : Comprendre les mètriques rellevants associades a cada component del mix de màrqueting.
 • CE39 : Gestionar indicadors que permeten mesurar i millorar les accions de màrqueting per a la competitivitat dels negocis.
 • CE4 : Corregir i ajustar els models economètrics per a dotar d'una major capacitat explicativa i reduir els seus errors.
 • CE40 : Capacitar per a la creació de quadres de comandament amb les mètriques necessàries per a la gestió de l'activitat de màrqueting.
 • CE41 : Conéixer els conceptes fonamentals de la Intel·ligència de Negocis i l'evolució del terme fins als nostres dies.
 • CE42 : Saber determinar els indicadors òptims a partir dels objectius estratègics definits pel model de negoci.
 • CE43 : Saber determinar les fonts de dades del negoci, així com la seua manera d'obtindre-la i la seua transformació.
 • CE44 : Conéixer els models de dades més apropiades per a la gestió en la intel·ligència de negocis.
 • CE45 : Conéixer la definició de quadres de comandaments i el seu ús en l'entorn empresarial per a guanyar competitivitat.
 • CE46 : Saber triar els sistemes d'Intel·ligència de negoci per a l'empresa més adequats a partir del seu entorn i característiques.
 • CE47 : Conéixer i saber aplicar els serveis del núvol per als models de negoci.
 • CE48 : Conéixer les característiques fonamentals de les tecnologies, eines i plataformes del big data, per a poder aplicar-los en els models de negoci.
 • CE49 : Conéixer les possibilitats reals de la intel·ligència artificial per a la millora competitiva dels models de negoci.
 • CE5 : Conéixer i interpretar models de regressió no lineal, identificant les principals diferències respecte als models avançats de regressió lineal.
 • CE50 : Conéixer els fonaments de les tecnologies basades en infraestructures de cadenes de blocs i comptabilitat distribuïda i la seua aplicació en els models de negoci per a ser capaç de seleccionar la plataforma més adequada.
 • CE6 : Comprendre la innovació com a element fonamental per a la millora de la competitivitat empresarial, la diferenciació i la re enginyeria de processos interns en cerca d'una major eficiència.
 • CE7 : Analitzar l'estat d'innovació de l'economia espanyola, coneixent les principals fortaleses i febleses del sector empresarial respecte a la innovació.
 • CE8 : Analitzar l'entorn d'actuació per a la realització d'un projecte gràcies a la correcta interpretació de les dades i la capacitat d'identificar les estratègies més adequades.
 • CE9 : Comprendre la importància de la investigació en comunicació empresarial i la seua relació amb les dades i la innovació per a un major impacte i ús eficient dels recursos.
 • GE33 : Comprendre com implementar la normativa de Dret internacional privat que obliga a tindre en compte la protecció de dades en el disseny de productes i serveis digitals.
 • GE34 : Entendre com pot interactuar l'advocat amb els tècnics en el procés de disseny de productes i serveis destinats a mercats electrònics internacionals.
 • GE35 : Comprendre els aspectes diferencials de la gestió del màrqueting basada en les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • GE36 : Conéixer diversos indicadors quantitatius de mesurament de les accions de màrqueting.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Comprender las exigencias del trabajo investigación.
- Saber plantear un plan de investigación.
- Saber analizar los resultados obtenidos.
- Presentar la investigación realizada, sabiendo defender la relevancia de los resultados obtenidos

 

 

;

Dades generals

Codi: 79238
Professor/a responsable:
MORENO IZQUIERDO, LUIS
Crèdits ECTS: 11,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 9,90

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,55
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,55
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix