Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La sostenibilidad es un requisito de todas las agendas políticas de los principales países y por supuesto de la Unión Europea, incluyendo el respeto del medio ambiente a través de las reducciones de gases efecto invernader y la conservación de los recursos naturales, ayudando a los agricultores y ganaderos a continuar siendo competitivos, conservando el medio rural para las generaciones futuras y haciendo frente a los requerimientos de alimentos, piensos y materias primas para la sociedad. Así, los alimentos que se provean (en cantidad suficiente) han de ser inocuos y nutritivos y cumplir con las prácticas agrícolas respetuosas con la legalidad, garantizando la seguridad alimentaria. La agricultura actúa como factor de estabilizador global ya que contribuye a la generación de empleo directo e indirecto, evitando la despoblación de las zonas rurales y fomentando el equilibrio demográfico en el medio rural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç d'adquirir destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • CG2 : Ser capaç de realitzar anàlisis crítiques i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • CG3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CG5 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CG9 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Competències Específiquese

 • CE23 : Ser capaç d'analitzar les diferents polítiques agroambientales
 • CE7 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CE9 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals

 

MÀSTER DE FORMACIÓ PERMANENT EN TECNOLOGIES I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SOBRE LA GESTIÓ AMBIENTAL

 

Coneiximents/Continguts

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON14 : Comprendre experiències reals de gestió del medi ambient
 • CON15 : Reconèixer els criteris específics en la definició de polítiques públiques ambientals
 • CON2 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CON3 : Conèixer els fonaments jurídics i econòmics de les polítiques públiques en gestió ambiental
 • CON4 : Comprendre i valorar els aspectes transdisciplinars de la gestió ambiental
 • CON8 : Reconèixer els elements fonamentals de les polítiques públiques ambientals

 

Habilitats/Destreses

 • HD1 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • HD2 : Desenvolupar destreses d'autoaprenentatge quant a la cerca d'informació, síntesi, disseny, gestió i execució d'informes sobre la gestió ambiental
 • HD3 : Analitzar críticament i exercir l'autocrítica en aspectes relacionats amb les tecnologies i les polítiques públiques vinculades amb la gestió ambiental
 • HD7 : Ser capaç d'analitzar les diferents polítiques agroambientales

 

Capacitats/Competències

 • C1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • C2 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el marco teórico de la política agraria esuropea y española, así como los problemas medioambientales asociados, considerando el contexto rural y la producción agraria actual al estudiar esta vinculación.

 

 

;

Dades generals

Codi: 79107
Professor/a responsable:
MELGAREJO MORENO, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 1,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,32
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix