Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una materia obligatoria dentro del Máster en Ingeniería Química y con ella concluyen dichos estudios.

Por su naturaleza, el Trabajo Fin de Máster puede tratar y desarrollar diferentes materias y aspectos concretos relacionados con la Ingeniería y los Procesos Químicos. Por tanto, las competencias y resultados del aprendizaje de esta materia pueden verse ampliadas en una dirección u otra dependiendo del formato elegido para llevarlo a cabo. El proyecto se realiza individualmente, y será presentado y defendido ante un tribunal universitario.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG10 : Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG4 : Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG7 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

El treball de fi del Màster pot tractar i desenvolupar diverses matèries i aspectes concrets, relacionats amb l'enginyeria i els processos químics. Per tant, les competències i els resultats de l'aprenentatge d'aquesta matèria poden ser ampliats en una direcció o altra segons el format escollit.

En qualsevol cas, de manera general ressaltar com a principals resultats de l'aprenentatge:

- Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar i resoldre problemes relacionats amb l'enginyeria química i els processos químics industrials.

- Ser capaç d'identificar i resoldre necessitats formatives pròpies.

- Ser capaç de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les quals fonamentar conclusions.

- Utilitzar amb destresa la bibliografia científica, les bases de patents i la legislació relacionada.

- Desenvolupar la creativitat i iniciativa.

- Ser capaç d'organitzar, planificar, desenvolupar, presentar i defensar davant una comissió un projecte cientificotècnic integral, en què se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Sintetizar e integrar las competencias adquiridas en los estudios del Máster en Ingeniería Química. Finalmente el alumno debe desarrollar el trabajo según lo indicado en el UA-project, presentar una memoria escrita y defender su trabajo oralmente ante un tribunal.

 

Se puede encontrar más información en:

http://www.eps.ua.es/es/master-ingenieria-quimica/trabajo-fin-de-master/trabajo-fin-de-master.html

 

 

;

Dades generals

Codi: 43278
Professor/a responsable:
MOLTO BERENGUER, JULIA
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 13,50

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,19
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07

Estudis en què s'imparteix