Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta materia se contextualiza en el segundo semestre del master. Es una asignatura eminantemente práctica y de gestión, cuyos contenidos pueden ser perfectamente transversales a otros másteres enfocados en tecnología, donde hay un producto innovador, tanto en biotecnología, materiales, catálisis, tecnologías TIC, etc. No obstante, en el presente curso, los ejemplos se han adaptado a a la tecnología química y afines.

Tras haber visto ya materias de economía y empresa, se le introduce al estudiante a la Gestión de la Innovación en la empresa, que es fundamental para evitar que esta sobreviva al mercado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Fer la direcció i gestió tècnica i econòmica de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
 • CG4 : Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG7 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
 • CG8 : Liderar i definir equips pluridisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals.
 • CG9 : Comunicar i debatre propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmica, energètica o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
 • CE9 : Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica, atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar el concepte de tecnologia i el seu cicle de vida. Analitzar la distinció entre la investigació bàsica, el desenvolupament tecnològic i la posterior innovació i arribada al mercat en el sector químic i afins.
 • Distingir els tipus d'innovació en una empresa que ven producte.
 • Presentar l'estratègia i els escenaris d'innovació tecnològica en la indústria.
 • Presentar les formes de finançament i els programes per a sol·licitar projectes tecnològics en diverses fases, de finançament públic o privat, a més de gestionar-los.
 • Conéixer els conceptes i procediments fonamentals de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual (patents, models d'utilitat, registres de propietat intel·lectual com programari, marques, etc.), en el camp cientificotècnic.
 • Conéixer les opcions de la transferència de tecnologia, en forma de llicències, cessions, contractes de transferència, contractes d'I+D, franquícies, aliança d'empreses (joint venture), projectes consorciats i empreses derivades (spin off).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Identificar el concepto de tecnología y su ciclo de vida. Necesidad de Innovación en la empresa. Analizar la distinción entre la investigación básica, el desarrollo tecnológico y su posterior innovación y llegada al mercado en la empresa. 
 • Distinguir los diferentes tipos de innovación en una empresa que vende producto o servicio.
 • Presentar la estrategia y escenarios de innovación tecnológica en la industria.
 • Presentar las distintas formas de financiación y programas para la solicitud de proyectos tecnológicos en distintas fases, de financiación pública o privada, así como su gestión.
 • Conocer los conceptos y procedimientos fundamentales relativos a la protección de la propiedad industrial e intelectual (patentes, modelos de utilidad, registros de propiedad intelectual como software, marcas, etc.) en el campo científico-técnico.
 • Conocer las distintas opciones de la transferencia de tecnología, en forma de licencias, cesiones, contratos de transferencia, contratos de I+D, franquicias, joint-venture, proyectos consorciados y empresas spin-off.

 

 

;

Dades generals

Codi: 43277
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ROSELLO, IVAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix