Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura es una optativa del Master en Ingeniería Química. En cursos previos, los alumnos han adquirido conocimientos básicos sobre estructura y comportamiento mecánico y reológico de materiales, y en concreto sobre polímeros. Además, cuando los alumnos cursan esta asignatura ya han adquirido la destreza necesaria en el laboratorio y han desarrollado otras habilidades como su capacidad de expresarse en el lenguaje técnico adecuado, que se continuarán potenciando en esta asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE10 : Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmica, energètica o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.
 • CE5 : Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements sobre les tècniques avançades en la indústria de plàstics: injecció assistida per gas, filat de fibres, tensió–bufat, calandratge, pressurització de motles, etc.
 • Adquirir coneixements pràctics relacionats amb la preparació i millora de formulacions, tècniques de processament, a més de les aplicacions d'alguns plàstics de gran incidència en la indústria.
 • Aprofundir en l'estudi del cautxú i els elastòmers, materials espumejats amb diferents matrius polimèriques, PVC i plastisols de PVC, resines acríliques i epoxi, policloroprens i poliuretans en la indústria d'adhesius i fenòmens superficials.
 • Conéixer els nous materials compostos i nanocompostos polimèrics basats en fibres de vidre i de carboni, nanoargiles i altres materials de reforç i matrius polimèriques. Processament, prestacions i aplicacions.
 • Conéixer la relació entre les propietats, la processabilitat i les prestacions d'un polímer i les aplicacions d'un producte acabat.
 • Adquirir coneixements sobre la problemàtica plantejada pels residus plàstics i les últimes tendències en el reciclatge de plàstics.
 • Conéixer els nous desenvolupaments en plàstics biodegradables, problemàtica, estructura i processament. Aplicacions generals i aplicacions mèdiques.
 • Conéixer les noves famílies de plàstics d'enginyeria o d'altes prestacions, conéixer-ne les propietats òptiques, mecàniques i elèctriques, a més de la processabiliatat i les aplicacions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Adquirir conocimientos básicos sobre la preparación de formulaciones, el procesado y las aplicaciones de ciertos plásticos de uso frecuente, especialmente de aquellos que tienen gran incidencia en la industria cercana, tales como cauchos y elastómeros, PVC y plastisoles de PVC, composites y nanocomposites, policloroprenos y poliuretanos en la industria de adhesivos, espumado de EVA, PE y sus mezclas, entre otros. Desarrollar la capacidad para conocer la relación existente entre propiedades de un polímero, su procesabilidad, prestaciones y aplicaciones del producto acabado. Adquirir conocimientos básicos sobre la problemática planteada por los residuos plásticos y las últimas tendencias en el reciclado de plásticos. Desarrollo de los nuevos plásticos biodegradables, problemática, estructura y procesado, y aplicaciones generales y aplicaciones médicas. Desarrollo de nuevos composites y nanocomposites basados en fibras, nanoarcillas y otros materiales de refuerzo y matrices poliméricas. Procesado y aplicaciones.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 43270
Professor/a responsable:
BELTRAN RICO, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix