Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre de los estudios de Master en Ingeniería Química. Por tanto, el alumno ya ha cursado en los estudios de Grado en Ingeniería Química algunas materias, como es la Química Física Aplicada (de 2º curso) y las Operaciones de Separación de Transferencia de Materia I (3er curso), en las que se estudian aspectos fundamentales y básicos de Termodinámica del equilibrio entre fases, que serán la base para un desarrollo adecuado de la presente asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE10 : Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmica, energètica o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.
 • CE6 : Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal·lacions per a la gestió integral de subministraments i residus sòlids, líquids i gasosos en les indústries, amb capacitat d'avaluació dels impactes i riscos.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Calcular el comportament PVT de mescles utilitzant equacions d'estat.
 • Conéixer i aplicar els principis bàsics de la termodinàmica que permeten calcular les propietats termodinàmiques de les substàncies pures, i les seues mescles, a partir de variables fàcilment mesurables com la pressió, el volum o la temperatura.
 • Aplicar els diversos criteris d'equilibri entre fases a sistemes multicomponent, en què coexisteix qualsevol nombre i tipus de fase (sòlid, líquid o gas), considerant-ne les no-idealitats.
 • Interpretar gràficament, utilitzant la funció energia de Gibbs d'excés, els problemes d'equilibri entre fases utilitzant el criteri de la menor tangent comuna.
 • Descriure les característiques fonamentals de les equacions d'estat i dels models de coeficient d'activitat més utilitzats en el càlcul de l'equilibri entre fases.
 • Conéixer les limitacions dels algorismes i models actuals per al càlcul i la correlació de dades d'equilibri entre fases.
 • Conéixer la metodologia utilitzada per a la determinació experimental de dades d'equilibri entre fases (líquid-líquid, líquid-vapor, líquid-líquid-vapor, sòlid-líquid, etc.).
 • Descriure les característiques específiques de l'equilibri entre fases a altes pressions i els aspectes més importants de l'aplicació a l'extracció supercrítica.
 • Plantejar i resoldre problemes de càlcul i correlació de dades d'equilibri entre fases, utilitzant diversos models.
 • Descriure de manera general quines són les últimes tendències relacionades amb la termodinàmica i l'aplicació a l'equilibri entre fases.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Los objetivos específicos de esta asignatura están descritos en el apartado de objetivos generales.

 

 

;

Dades generals

Codi: 43269
Professor/a responsable:
OLAYA LOPEZ, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix