Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En primer lugar, el alumno será capaz de identificar los principales problemas en la planificación de operaciones en plantas químicas multiproducto y multipropósito. Conocerá las principales técnicas, basadas en programación matemática, disponibles para resolver estos problemas así como sus limitaciones y estrategias alternativas.

En segundo lugar, una vez cursadas materias introductorias sobre estrategia y organización de empresas el alumno podrá optar por la gestión de proyectos en empresas así como la creación de empresas bajo una actitud emprendedora. En cualquiera de los dos casos, el alumno será capaz de desarrollar una idea de negocio a través del diseño e implantación de un plan empresarial bajo unas determinadas condiciones de mercado. Para ello, deberá tomar decisiones relativas a determinados aspectos estratégicos de la organización tales como la dirección de recursos humanos, la gestión operativa y comercial o las decisiones de carácter económico y financiero.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG3 : Fer la direcció i gestió tècnica i econòmica de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG8 : Liderar i definir equips pluridisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE10 : Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmica, energètica o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.
 • CE7 : Dirigir i organitzar empreses, a més de sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.
 • CE8 : Dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans, aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer l'estructura funcional de l'empresa.
 • Entendre la importància de la gestió de recursos humans en l'empresa.
 • Ser capaç d'analitzar els avantatges competitius d'una empresa, amb especial atenció al sector de la indústria química.
 • Adquirir uns coneixements bàsics sobre la legislació mercantil i laboral.
 • Conéixer la relació entre l'estratègia general de l'empresa i les etapes d'aprovisionament, producció i distribució.
 • Adquirir uns coneixements sobre l'administració de la cadena de subministrament en totes les fases: compres, producció i distribució física.
 • Saber plantejar diversos models de cadenes de subministrament, planificació i seqüenciació de tasques, resoldre els casos d'estudi amb tècniques d'optimització.
 • Adquirir uns coneixements fonamentals de comptabilitat financera i dels diversos mètodes de comptabilitat de costos d'una empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos Específicos:

En primer lugar proveer al alumno con las herramientas matemáticas y los conocimientos básicos necesarios para ser capaz de implementar de forma eficiente modelos que permitan el diseño y la planificación detallada de operaciones de producción típicas de plantas químicas. Para ello es necesario además:
• Conocer los fundamentos de optimización para problemas lineales y no lineales con y sin variables discretas.
• Conocer las características básicas de los problemas de planificación, a pequeña y gran escala que permita extenderlos a problemas concretos.
• Conocer las limitaciones y ventajas así como el ámbito de aplicación de cada modelo
• Desarrollo de modelos prácticos y alternativas de solución.
Se pretende que el alumno consiga habilidades que le permitan identificar los problemas, plantear estrategias de solución y presentar y defender en público la solución aportada.

En segundo lugar promover el proceso de creación ydesarrollo de la iniciativa empresarial, analizando las circunstancias que suelen rodear el papel desempeñado por los emprendedores. Para ello será necesario además:
• Determinar y diagnosticar las oportunidades de negocio que en la sociedad actual se presentan.
• Desarrollar los pasos a seguir para ocupar el hueco de mercado, realizando un análisis de las decisiones que afectan a cada una de las áreas funcionales de la empresa, que deben materializarse con la realización de un Plan de Empresa.
• Analizar las variables que intervienen en el funcionamiento diario de la gestión
empresarial.

Además se pretende conseguir el desarrollo de habilidades como:
• Formación práctica para la toma de decisiones estratégicas empresariales.
• Formación práctica para el desarrollo e implantación de trabajos de equipo.
• Formación práctica para la presentación en público y defensa de un proyecto.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 43268
Professor/a responsable:
CABALLERO SUAREZ, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 0,75
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix