Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En esta asignatura se introducen y estudian todos los aspectos relevantes relacionados con el suministro de materiales y la gestión de los productos y residuos generados en un proceso industrial. Se complenta con otras asignaturas básicas en las que se han abordado aspectos más relacionados con el proceso físico-químico de generación de productos.

Se complementa y amplia asignaturas obligatorias del grado de ingeniería química como Quimica y Seguridad Industrial y con Tecnologia del Medio Ambiente, dandole un perfil de caracter global de forma que el alumno sea capaz de localizar la información necesaria para acomenter en su conjunto un proceso industrial. Tambien se particularizará através de algunos ejemplos de industrias químicas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG10 : Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG3 : Fer la direcció i gestió tècnica i econòmica de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG7 : Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
 • CG9 : Comunicar i debatre propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.
 • CE5 : Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química.
 • CE6 : Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal·lacions per a la gestió integral de subministraments i residus sòlids, líquids i gasosos en les indústries, amb capacitat d'avaluació dels impactes i riscos.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer el funcionament de la cadena de subministrament, a més dels magatzems de diversos tipus de productes químics i residus, i els riscos associats.
 • Seleccionar instal·lacions auxiliars de plantes i tractaments, per a la gestió integrada d'emissions, abocaments i residus industrials.
 • Conéixer la metodologia de mesurament de les emissions industrials contaminants.
 • Identificar la perillositat dels residus segons codis internacionals.
 • Plantejar la possible utilitat dels residus per a altres plantes a través de la borsa de residus.
 • Plantejar millores en el tractament de l'aigua davant l'escassetat d'aquest recurs, amb tractament adequat per a la reutilització.
 • Proposar i avaluar alternatives de tractament d'emissions, abocaments i residus sòlids industrials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conocer el funcionamiento de la cadena de suministro, así como de los almacenes de distintos tipos de productos químicos y residuos, y los riesgos asociados. Seleccionar instalaciones auxiliares de plantas y tratamientos para una gestión integrada de emisiones, vertidos y residuos industriales.
Conocer la metodología de medición de las emisiones industriales contaminantes. Identificar la peligrosidad de los residuos según códigos internacionales.
Plantear la posible utilidad de los residuos para otras plantas a través de la bolsa de residuos.
Plantear en mejoras en el tratamiento del agua ante la escasez de este recurso, con tratamiento adecuado para su reutilización. Proponer y evaluar diferentes alternativas de tratamiento de emisiones, vertidos y residuos sólidos industriales.

 

 

;

Dades generals

Codi: 43265
Professor/a responsable:
CARRATALA GIMENEZ, ADORACION ASUNCION
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix