Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el primer semestre del primer curso. Pertenece al módulo de Ingeniería de Procesos y Producto. Los estudiantes que acceden a esta asignatura han cursado previamente materias en las que habrán adquirido conocimientos y habilidades sobre diseño de reactores homogéneos y heterogéneos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG11 : Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CG2 : Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG5 : Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6 : Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG8 : Liderar i definir equips pluridisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE10 : Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmica, energètica o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
 • CE11 : Dirigir i realitzar la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes, a més de les certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
 • CE2 : Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE3 : Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE4 : Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3 : Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'analitzar la cinètica i la fenomenologia de transformacions químiques complexes de diversa naturalesa: catalítiques, bioquímiques, electroquímiques, fotoquímiques, sonoquímiques, nuclears.
 • Ser capaç d'obtindre dades experimentals de transformacions químiques complexes i de formular models cinètics a partir d'aquestes dades.
 • Ser capaç d'elaborar informes tecnicocientífics a partir d'informació de fonts bibliogràfiques i de l'elaborada per l'alumne mateix.
 • Saber triar i dissenyar els reactors adequats per a les transformacions químiques complexes, en funció de la seua naturalesa.
 • Ser capaç de fer càlculs i anàlisis avançades d'enginyeria de la reacció química.
 • Ser capaç de seleccionar el reactor de llit fix més adequat per a un procés concret i d'afrontar-ne el disseny.
 • Ser capaç d'analitzar els reactors nuclears més freqüents a través del coneixement dels components, els sistemes de control, els equips auxiliars i el tractament de residus.
 • Ser capaç de desenvolupar models de difusió-reacció en processos biocatalítics, particularment en sistemes enzimàtics heterogenis amb cinètiques complexes.
 • Calcular el progrés de la reacció a través de la integració numèrica de les equacions diferencials resultants.
 • Conceptualitzar i formular models per al disseny de reactors amb enzims immobilitzats en les diverses versions funcionals, reactors tanc, i reactors tubulars de llit fix i fluïditzat.
 • Desenvolupar aplicacions informàtiques adequades al disseny, la simulació i l'optimització dels diversos reactors biocatalítics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos específicos:

Caracterización y diseño de reactores químicos catalíticos, electroquímicos, fotoquímicos, nucleares y biológicos. Estudio de los procesos industriales relacionados. Se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos que le permitan el diseño y la simulación de estos reactores y que adquiera habilidades para la resolución de los problemas asociados.

 

 

;

Dades generals

Codi: 43263
Professor/a responsable:
CONESA FERRER, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix