Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura tiene por objeto profundizar en aspectos que no han podido ser tratados en el Grado y/o que merecen un análisis detenido por su importancia, centrando el interés en las cuestiones teórico-prácticas de la materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que todo gestor administrativo debe conocer para aplicarlas en su vida profesional

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'identificar els objectius a aconseguir, planificar les estratègies adequades per a aconseguir-los a curt o llarg termini i avaluar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • CG2 : Capacitat de conèixer i integrar els àmbits de coneixement implicats en la resolució del problema o situació que planteja el client.
 • CG3 : Capacitat d'intervenir en la resolució de conflictes en matèries pròpies de l'exercici professional de la gestió administrativa.
 • CG4 : Comprendre el context humà, econòmic i social del dret i saber valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les decisions plantejades al client.
 • CG5 : Capacitat d'interpretar les normes jurídiques en l'àmbit de la gestió administrativa i aplicar-les adequadament als conflictes plantejats pel client.
 • CG8 : Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • CG9 : Capacitat per a tramitar professionalment relacions jurídiques o econòmiques de tercers, susceptibles de representació davant les administracions públiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a promoure, sol·licitar i realitzar tot tipus de tràmits, en l'àmbit de les competències professionals pròpies, en matèria laboral i de gestió de recursos humans d'una empresa.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • CT2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals.
 • CT3 : Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements.
 • CT4 : Sostenibilitat. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • CT5 : Treball en equip. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.
 • CT6 : Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements d'igualtat de gènere.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconéixer els elements definitoris de les relacions laborals i els contractes de treball.
 • Distingir les especialitats pròpies de cada modalitat contractual vigent en l'ordenament jurídic espanyol i els drets i deures que hi corresponen a treballadors i empresaris.
 • Conéixer el règim jurídic que afecta les condicions de treball i analitzar els efectes derivats de la modificació.
 • Saber aplicar les tècniques i els mètodes de resolució de conflictes entre l'empresa i els treballadors.
 • Conéixer el funcionament del sistema de seguretat social i les implicacions econòmiques quant a retribucions.
 • Delimitar i valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques del procediment sancionador en l'ordre social.
 • Saber aplicar les particularitats del procediment laboral i, especialment, el sistema de recursos d'aquest.
 • Reconéixer i saber gestionar els tràmits administratius, notarials i registrals que cal fer en la constitució i estructuració empresarial.
 • Conéixer els elements definitoris de la carrera professional en l'empresa i la manera en què han de ser aplicats per a planificar la promoció dels treballadors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

La asignatura tiene por objeto profundizar en aspectos que no han podido ser tratados en el Grado y/o que merecen un análisis detenido por su importancia, centrando el interés en las cuestiones teórico-prácticas de la materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que todo gestor administrativo debe conocer para aplicarlas en su vida profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 43106
Professor/a responsable:
ARANDA MARTINEZ, MARIA CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix