Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Saber desarrollar un asesoramiento profesional en los procedimientos tributarios facilitando el cumplimietno de las obligaciones derivadas de la aplicación de los tributos y asumiendo la defensa jurídica del contribuyente y demás obligados tributarios, en concreto asesorando en los procedimientos de gestión, recaudación, inspección y de revisión en materia tributaria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'identificar els objectius a aconseguir, planificar les estratègies adequades per a aconseguir-los a curt o llarg termini i avaluar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • CG2 : Capacitat de conèixer i integrar els àmbits de coneixement implicats en la resolució del problema o situació que planteja el client.
 • CG6 : Capacitat de plantejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber jerarquitzar-les i prendre decisions per a aconseguir una solució adequada a les necessitats del client.
 • CG7 : Capacitat per a informar i aconsellar professionalment tercers, en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • CG8 : Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • CG9 : Capacitat per a tramitar professionalment relacions jurídiques o econòmiques de tercers, susceptibles de representació davant les administracions públiques.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a gestionar impostos especials.
 • CE7 : Capacitat per a redactar recursos i reclamacions economicoadministratives en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.
 • CE8 : Capacitat per a informar, en l'àmbit de les competències professionals pròpies, sobre la fiscalitat més adequada davant un supòsit de fet concret.
 • CE9 : Capacitat per a gestionar l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre el patrimoni, els impostos de successions, les donacions, les transmissions patrimonials, els actes jurídics documentats, l'impost de societats i l'impost sobre el valor afegit.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • CT2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals.
 • CT3 : Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements.
 • CT4 : Sostenibilitat. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • CT5 : Treball en equip. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.
 • CT6 : Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements d'igualtat de gènere.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i seleccionar la normativa tributària aplicable al supòsit plantejat i valorar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • Planificar la fiscalitat més adequada davant un supòsit de fet concret.
 • Saber liquidar, en els models tributaris corresponents, els impostos directes i indirectes i identificar-ne els aspectes rellevants de la gestió.
 • Conéixer les especialitats pròpies dels procediments tributaris i formular les al·legacions corresponents segons el marc de cadascun.
 • Distingir les obligacions que la normativa tributària atribueix als obligats tributaris i valorar les actuacions que han d'efectuar-se davant un supòsit determinat, ponderant-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Los descritos como generales.

 

 

;

Dades generals

Codi: 43102
Professor/a responsable:
BAYONA GIMENEZ, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Àrea: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix