Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura se imparte en inglés; toda la información relativa a la asignatura aparece en este idioma:

This is the second course in a year-long course in microeconomic theory. The other two courses are Microeconomics I and Microeconomics III.

The objective of the course is to learn a methodology that can be used in order to model and analyze the interactions of agents in strategic situations.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aplicar teoria econòmica per a representar situacions reals.
 • CG4 : Capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8 : Capacitat de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat de llegir raonadament i d'avaluar de manera crítica articles d'investigació en economia, i copsar-ne les contribucions essencials i les debilitats.
 • CE2 : Capacitat d'entendre com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics als quals s'han hagut d'enfrontar els autors dels articles d'investigació.
 • CE3 : Capacitat de realitzar proves de proposicions i teoremes.
 • CE5 : Capacitat de plantejar problemes econòmics rellevants de manera precisa, i de donar resposta adequada a aquests problemes utilitzant les tècniques apreses en els diferents cursos, sustentant-se, si el seu estudi ho requereix, en anàlisis teòriques, empíriques o de simulació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de llegir raonadament i avaluar de manera crítica articles d'investigació en microeconomia i captar-ne les contribucions essencials i les febleses. Ser capaç d'entendre la manera com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics que els autors han trobat.
 • Aprendre a fer proves de proposicions i teoremes.
 • Ser capaç de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Esta asignatura se imparte en inglés; toda la información relativa a la asignatura aparece en este idioma:

This course is designed with the two main purposes of giving students a systematic grounding in Microeconomics and preparing them to use economic models in their own research.

General Competences (CG)

CG3: Capacity to apply economic theory to represent real situations.
CG4: Capacity for teamwork.
CG5: Capacity for self-learning.
CG6: Ethical commitment and social responsibility at work, respecting the environment, being aware and understanding the importance of respect for fundamental rights, equal opportunities for men and women, universal accessibility for the disabled and respect for the values of a peaceful, democratic society.
CG7: Analyse problems using critical reasoning, without prejudice and with precision and rigor.
CG8: Capacity for synthesis.

Specific Competences (CE)

CE3: Capacity to test theorems and propositions.

 

 

;

Dades generals

Codi: 41203
Professor/a responsable:
SANJURJO MCNAMARA, ADAM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 4,00

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix