Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Esta asignatura pretende familiarizar al alumno con las propiedades lingüísticas del español utilizado en la medicina y en el resto de ciencias de la salud.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Ser capaç de sintetitzar les fases d'anàlisi d'un sistema de tractament del llenguatge humà (morfolèxica, sintacticosemàntica i pragmàtica), els principals problemes, així com els principals mètodes aplicats, i les eines desenvolupades per a l'IFE i l'EFE.
 • CE16 : Ser capaç de dilucidar la naturalesa lingüística que distingeix les varietats de l'EFE: la terminologia, la sintaxi, l'organització retòrica, i les estratègies comunicatives.
 • CE19 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE21 : Ser capaç d'analitzar els discursos construïts mitjançant les llengües d'especialitat, en anglès i espanyol, i establir les seues qualitats i manques segons els paràmetres estudiats des de diferents perspectives lingüístiques.
 • CE25 : Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE28 : Poder processar àmplies col·leccions textuals utilitzant l'intèrpret d'ordres (shell) i llenguatges de programació senzills (awk).
 • CE29 : Ser capaç d'utilitzar eines avançades de processament de les llengües: analitzadors morfologicoslèxics (part-of-speech tagger) i analitzadors sintàctics (parsers), així com els principals recursos lexicosemàntics existents (p. ex. Word Net).
 • CE3 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'EFE.
 • CE30 : Ser capaç de tractar corpus multilingües paral·lels i comparables.
 • CE31 : Poder utilitzar intel·ligentment els traductors automàtics i els sistemes de traducció assistida, i saber avaluar-ne la utilitat en contextos acadèmics i d'investigació.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE5 : Utilitzar la terminologia específica de diferents varietats de l'EFE en els seus contextos d'ús.
 • CE7 : Ser capaç d'analitzar els gèneres comunicatius de les diferents varietats de l'EFE.
 • CE8 : Ser capaç de transmetre les tècniques del llenguatge pla i la seua aplicació a l'espanyol jurídic.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: conceptuals o cognitives

 • CG1 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisis en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'IFE.
 • CG2 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisi en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'EFE.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: procedimentals o metodològiques

 • CG3 : Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
 • CG4 : Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
 • CG5 : Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
 • CG6 : Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
 • CG7 : Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: tecnològiques

 • CG8 : Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

 

Competències generals del títol:>>actitudinals: individuals

 • CG10 : Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en contextos acadèmics internacionals.
 • CG11 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a revisar i corregir una àmplia varietat de textos del camp de la salut amb diferents nivells d'especialitat. En concret, es revisa un resum/abstract en espanyol i anglès d'un TFG de Biologia del Desenvolupament (4t de Biologia) i un TFM del Màster de Fertilitat humana.
 • Capacitat per a actuar com a mediador oral entre metge-pacient en contextos sanitaris, en concret en una clínica de reproducció com a assistent al pacient.
 • Elaborar bases de dades, glossaris i diccionaris de l'àmbit biosanitari a partir de la creació d'un corpus i la selecció de termes adequats.
 • Elaborar una infografia sobre un conjunt de termes mèdics relacionats amb la salut, principalment des de la perspectiva de gènere.
 • Capacitat per a revisar un glossari sobre temes de salut des de la perspectiva de gènere (reproducció assistida, menopausa, fertilitat, nutrició, estètica, etc.).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

Objetivos específicos

- Que el alumno aprenda las propiedades lingüísticas del español de la medicina y de las ciencias de la salud

- Que el alumno aprenda a distinguir los distintos tipos de discurso médico.

- Que el alumno reflexione sobre la relación entre la medicina y la lingüística.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 38620
Professor/a responsable:
VILLARRUBIA ZUÑIGA, MARIA SOLEDAD
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix