Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Esta asignatura se encuentra dentro del Máster Inglés y Español para Fines Específicos, cuyo objetivo principal es adquirir una alta especialización académica en la disciplina lingüística del inglés para fines específicos (IFE).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Ser capaç de sintetitzar les fases d'anàlisi d'un sistema de tractament del llenguatge humà (morfolèxica, sintacticosemàntica i pragmàtica), els principals problemes, així com els principals mètodes aplicats, i les eines desenvolupades per a l'IFE i l'EFE.
 • CE16 : Ser capaç de dilucidar la naturalesa lingüística que distingeix les varietats de l'EFE: la terminologia, la sintaxi, l'organització retòrica, i les estratègies comunicatives.
 • CE19 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE21 : Ser capaç d'analitzar els discursos construïts mitjançant les llengües d'especialitat, en anglès i espanyol, i establir les seues qualitats i manques segons els paràmetres estudiats des de diferents perspectives lingüístiques.
 • CE25 : Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE28 : Poder processar àmplies col·leccions textuals utilitzant l'intèrpret d'ordres (shell) i llenguatges de programació senzills (awk).
 • CE29 : Ser capaç d'utilitzar eines avançades de processament de les llengües: analitzadors morfologicoslèxics (part-of-speech tagger) i analitzadors sintàctics (parsers), així com els principals recursos lexicosemàntics existents (p. ex. Word Net).
 • CE3 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'EFE.
 • CE30 : Ser capaç de tractar corpus multilingües paral·lels i comparables.
 • CE31 : Poder utilitzar intel·ligentment els traductors automàtics i els sistemes de traducció assistida, i saber avaluar-ne la utilitat en contextos acadèmics i d'investigació.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE5 : Utilitzar la terminologia específica de diferents varietats de l'EFE en els seus contextos d'ús.
 • CE7 : Ser capaç d'analitzar els gèneres comunicatius de les diferents varietats de l'EFE.
 • CE8 : Ser capaç de transmetre les tècniques del llenguatge pla i la seua aplicació a l'espanyol jurídic.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: conceptuals o cognitives

 • CG1 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisis en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'IFE.
 • CG2 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisi en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'EFE.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: procedimentals o metodològiques

 • CG3 : Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
 • CG4 : Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
 • CG5 : Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
 • CG6 : Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
 • CG7 : Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: tecnològiques

 • CG8 : Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

 

Competències generals del títol:>>actitudinals: individuals

 • CG10 : Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en contextos acadèmics internacionals.
 • CG11 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Domini del vocabulari específic del turisme i de l'oci en espanyol per a comunicar-se efectivament en la llengua d'especialitat.
 • Capacitat per a redactar i expressar-se oralment amb claredat i precisió en la llengua d'especialitat del turisme i de l'oci.
 • Comprendre el funcionament de la indústria turística, els seus serveis i necessitats lingüístiques.
 • Coneixement de la pragmàtica de l'espanyol en situacions turístiques, incloent l'ús del llenguatge no verbal, les expressions idiomàtiques i les convencions socials en la interacció amb turistes.
 • Capacitat per a identificar, analitzar i utilitzar diversos gèneres discursius emprats en l'àmbit turístic, com a fullets, guies, cartes de benvinguda, anuncis publicitaris, entre altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

n1. Desarrollar la competencia lingüística y comunicativa en español.
n2. Comprender y expresarse en español con corrección y propiedad en el ámbito disciplinar del español para fines
      específicos y empresariales

n3. Ser capaz de negociar, exponer, informar y comercializar un producto turístico en español.
n4. Ser capaz de producir y comprender la comunicación escrita efectiva en español.
n5. Ser capaz de comprender y de organizar una presentación en español.n6. Aprender a aprender.
n7. Tomar conciencia de los contenidos que se precisan saber para desarrollar una investigación.
n8. Aprender a resolver problemas y tomar decisiones.
n9. Aprender a gestionar el tiempo de ejecución de un proyecto.
n10. Ser capaz de vender un producto mediante técnicas de persuasión, argumentación e información.n11. Diseñar métodos de análisis adecuados para investigar problemas judiciales lingüísticos.
n12. Ser capaz de llevar a cabo encuestas para la recopilación de la información.
n13. Ser capaz de organizar una visita turística.
n14. Ser capaz de usar recursos documentales y de aprendizaje, en especial las NTIC.
n15. Saber las sutilezas idiosincrásicas y las diferencias de orden cultural y social que son imprescindibles para la
comunicación interpersonal en el ámbito profesional (valores culturales, normas de cortesía, comunicación no verbal, etc.).n16. Saber las técnicas comunicativas y discursivas comunes a la mayor parte de los discursos de especialidad, que sirven para conseguir los diferentes propósitos comunicativos (técnicas de argumentación, exposición, descripción,  narración, explicación, etc.)
n17. Ser capaz de utilizar varios recursos para la obtención, el manejo, la interpretación, la gestión, y la transmisión de información: bases de datos, corpus escritos y orales, Internet, etc.

 

 

;

Dades generals

Codi: 38618
Professor/a responsable:
ALVARADO ORTEGA, MARIA BELEN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix