Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

La asignatura de "inglés económico-financiero" desarrolla unos contenidos y destrezas básicas en la formación académica del Máster. El conocimiento del lenguaje y las estrategias comunicativas del lenguaje de los negocios es uno de los pilares fundamentales en la futura especialización profesional de los alumnos del Máster ya que cubre una de las áreas profesionales con más demanda en el mundo actual. Esta materia se complementa con la equivalente: "español económico y financiero".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Utilitzar les perspectives, les teories i les tècniques d'anàlisi que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística forense.
 • CE17 : Ser capaç de dilucidar la naturalesa lingüística que distingeix a les varietats de l'IFE: la terminologia, la sintaxi, l'organització retòrica, i les estratègies comunicatives.
 • CE18 : Ser capaç de controlar les subtileses idiosincràtiques i les diferències d'ordre cultural i social que són imprescindibles per a la comunicació interpersonal en l'àmbit acadèmic i professional (valors culturals, normes de cortesia, comunicació no verbal, etc.).
 • CE19 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE2 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'IFE.
 • CE20 : Ser capaç d'exposar mitjançant els mitjans de transmissió del coneixement científic les investigacions dutes a terme sobre llenguatges d'especialitat.
 • CE22 : Ser capaç d'elaborar textos efectius en les diferents llengües d'especialitat, orals i escrits, en anglès i espanyol, segons les necessitats i expectatives contextuals i discursives.
 • CE25 : Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE32 : Ser capaç d'utilitzar i de valorar els recursos documentals que permeten abordar adequadament la comprensió, la producció o la traducció de textos especialitzats de l'anglès a l'espanyol i viceversa.
 • CE33 : Ser capaç de fer una presentació acadèmica oral en anglès i en espanyol en entorns acadèmics i d'investigació.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE4 : Utilitzar la terminologia específica de diferents varietats de l'IFE en els seus contextos d'ús.
 • CE6 : Ser capaç d'analitzar els gèneres comunicatius de les diferents varietats de l'IFE.
 • CE9 : Ser capaç de transmetre les tècniques del plain english i la seua aplicació a l'anglès jurídic.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: conceptuals o cognitives

 • CG1 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisis en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'IFE.
 • CG2 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisi en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'EFE.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: procedimentals o metodològiques

 • CG3 : Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
 • CG4 : Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
 • CG5 : Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
 • CG6 : Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
 • CG7 : Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: tecnològiques

 • CG8 : Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

 

Competències generals del títol:>>actitudinals: individuals

 • CG10 : Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en contextos acadèmics internacionals.
 • CG12 : Compromís ètic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les característiques principals de l'Anglès Econòmic, Financer i Comercial en les seues diferents facetes i plans lingüístics a través de textos reals representatius dels diferents àmbits i sub àmbits d'especialitat.
 • Conèixer la terminologia especialitzada de les diferents branques de l'economia, les finances i el comerç internacional, així com aprofundir en el seu ús i aplicació de forma contextualitzada.
 • Participar activament en situacions, representacions i tasques pròpies del món professional mitjançant simulacions basades en la utilització de l'anglès com a llenguatge d'especialitat en les àrees de referència.
 • Adquisició de destreses i capacitats estratègiques a l'hora d'emprar la terminologia i les estructures més rellevants de l'Anglès Economicofinancer en ambients empresarials o afins als negocis, l'emprenedoria, les finances, el màrqueting, la cerca de talent, la promoció i finançament de projectes, la consultoria lingüística, la dinamització corporativa i el comerç exterior.
 • Optimitzar l'aprofitament de recursos lingüístics i terminològics existents amb idea de crear i/o adaptar materials propis que responguen a necessitats acadèmiques, professionals i profesionalizants detectades durant el desenvolupament de l'assignatura amb la finalitat de generar un bagatge de coneixement especialitzat i propi en funció de les preferències i interessos individuals i col·lectius percebuts a l'aula.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

- Proporcionar las técnicas, los métodos y los recursos necesarios de los contextos profesionales de negocios.
- Diferenciar entre lenguajes para fines específicos y lenguajes especializados.
- Abordar las variedades específicas del inglés económico, comercial y financiero.
- Adquirir y dominar los recursos lingüísticos orales y escritos específicos.
- Dominar, valorar y aplicar las fuentes de información, técnicas de documentación, recursos informáticos y fuentes bibliográficas específicas.
- Ejercitar con simulaciones las diversas situaciones comunes en el mundo de los negocios en inglés.

 

 

;

Dades generals

Codi: 38615
Professor/a responsable:
MATEO MARTINEZ, JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix