Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Esta asignatura presenta las teorías y modelos lingüísticos que sirven de herramientas de trabajo e investigación al especialista en lenguas para fines específicos, a saber, la pragmalingüística, la sociopragmática, la lingüística textual, el análisis del discurso, el análisis de la conversación, la teoría de la relevancia, la teoría de la cortesía lingüística o la pragmática intercultural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer la terminologia informàtica en aplicacions i entorns específics aplicats als llenguatges d'especialitat.
 • CE10 : Utilitzar les perspectives, els models i les tècniques d'anàlisis que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística de la computació.
 • CE11 : Utilitzar les perspectives, les teories i les tècniques d'anàlisi que són essencials per a la construcció del marc teòric de la lingüística forense.
 • CE12 : Utilitzar els programes i les eines informàtiques específiques per a l'anàlisi de textos i la investigació en lingüística de la computació.
 • CE13 : Utilitzar els programes i les eines informàtiques específiques per a l'anàlisi de textos i la investigació en lingüística forense.
 • CE14 : Ser capaç d'escatir els principals problemes del processament lingüístic: l'ambigüitat, les divergències lingüístiques entre les llengües, la generació de textos naturals o genuïns, o la necessitat de codificar i gestionar grans quantitats d'informació per a construir els processadors.
 • CE15 : Ser capaç de sintetitzar les fases d'anàlisi d'un sistema de tractament del llenguatge humà (morfolèxica, sintacticosemàntica i pragmàtica), els principals problemes, així com els principals mètodes aplicats, i les eines desenvolupades per a l'IFE i l'EFE.
 • CE18 : Ser capaç de controlar les subtileses idiosincràtiques i les diferències d'ordre cultural i social que són imprescindibles per a la comunicació interpersonal en l'àmbit acadèmic i professional (valors culturals, normes de cortesia, comunicació no verbal, etc.).
 • CE19 : Ser capaç d'utilitzar les tècniques comunicatives i discursives comunes a la major part dels discursos d'especialitat, que serveixen per a aconseguir els diferents propòsits comunicatius (tècniques d'argumentació, exposició, descripció, narració, explicació, etc.).
 • CE2 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'IFE.
 • CE21 : Ser capaç d'analitzar els discursos construïts mitjançant les llengües d'especialitat, en anglès i espanyol, i establir les seues qualitats i manques segons els paràmetres estudiats des de diferents perspectives lingüístiques.
 • CE23 : Ser capaç d'identificar els trets determinatius de la veu de textos orals en anglès i en espanyol.
 • CE24 : Ser capaç de redactar un informe i un dictamen pericial lingüístic.
 • CE25 : Ser capaç d'utilitzar els recursos existents per a l'obtenció, la utilització, la interpretació, la gestió i la transmissió d'informació: bases de dades, corpus escrits i orals, Internet i les NTIC.
 • CE26 : Ser capaç d'elaborar, gestionar i controlar la qualitat de les aplicacions.
 • CE27 : Ser capaç d'utilitzar amb desimboltura una estació de treball convencional i les aplicacions més generals.
 • CE28 : Poder processar àmplies col·leccions textuals utilitzant l'intèrpret d'ordres (shell) i llenguatges de programació senzills (awk).
 • CE29 : Ser capaç d'utilitzar eines avançades de processament de les llengües: analitzadors morfologicoslèxics (part-of-speech tagger) i analitzadors sintàctics (parsers), així com els principals recursos lexicosemàntics existents (p. ex. Word Net).
 • CE3 : Aplicar les teories, els models i les eines lingüístiques que són rellevants per a l'estudi i investigació de l'EFE.
 • CE30 : Ser capaç de tractar corpus multilingües paral·lels i comparables.
 • CE31 : Poder utilitzar intel·ligentment els traductors automàtics i els sistemes de traducció assistida, i saber avaluar-ne la utilitat en contextos acadèmics i d'investigació.
 • CE33 : Ser capaç de fer una presentació acadèmica oral en anglès i en espanyol en entorns acadèmics i d'investigació.
 • CE34 : Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'IFE.
 • CE35 : Poder identificar problemes d'investigació lingüística o interdisciplinària relacionats amb alguna varietat de l'EFE.
 • CE36 : Ser capaç d'aplicar els coneixements lingüístics a la investigació d'algun aspecte relacionat amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).
 • CE37 : Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits sobre TIC a la investigació d'aspectes relacionats amb les llengües d'especialitat (anglès i espanyol).

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: conceptuals o cognitives

 • CG1 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisis en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'IFE.
 • CG2 : Saber aplicar les principals perspectives, teories, tècniques i models d'anàlisi en el camp d'investigació interdisciplinari de la lingüística aplicada a l'estudi de l'EFE.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: procedimentals o metodològiques

 • CG3 : Poder aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relacionats amb les llengües d'especialitat.
 • CG4 : Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'+B2652una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en els entorns acadèmics i investigadors.
 • CG5 : Posseir la capacitat per a poder desenvolupar l'autoaprenentatge en els entorns acadèmics i d'investigació en els llenguatges d'especialitat.
 • CG6 : Capacitat per a triar o dissenyar el mètode de treball adequat per a obtenir els objectius proposats dels entorns acadèmics i investigadors en els llenguatges d'especialitat.
 • CG7 : Capacitat per a comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en els entorns acadèmics i investigadors dels llenguatges d'especialitat.

 

Competències generals del títol:>>instrumentals: tecnològiques

 • CG8 : Utilitzar recursos tecnològics per a obtenir, manejar, analitzar, interpretar, i transmetre informació: bases de dades, traductors, correctors, eines, processadors de textos, presentacions multimèdia, etc.

 

Competències generals del títol:>>actitudinals: individuals

 • CG10 : Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris en contextos acadèmics internacionals.
 • CG11 : Capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG12 : Compromís ètic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

-Conéixer els principals models teòrics de la pragmalingüística, la sociopragmática, la lingüística textual, l'anàlisi del discurs, l'anàlisi de la conversa, la teoria de la rellevància, la teoria de la cortesia lingüística i la pragmàtica intercultural.
-Ser capaç d'aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'estudi de casos i de resolució de problemes relacionats amb l'ús de llengües per a finalitats específiques.
-Demostrar la capacitat de diàleg i de debat constructiu en classe. 
-Capacitat per a localitzar, manejar i aprofitar la informació continguda en diverses fonts de referència.
-Debatre de manera activa defensant amb arguments els plantejaments propis i acceptant els aliens.
 • Conéixer els principals models teòrics de la pragmalingüística, la sociopragmàtica, la lingüística textual, l'anàlisi del discurs, l'anàlisi de la conversa, la teoria de la rellevància, la teoria de la cortesia lingüística i la pragmàtica intercultural.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'estudi de casos i de resolució de problemes relacionats amb l'ús de llengües per a finalitats específiques.
 • Demostrar la capacitat de diàleg i de debat constructiu en classe. 
 • Capacitat per a localitzar, manejar i aprofitar la informació continguda en diverses fonts de referència.
 • Debatre de manera activa defensant amb arguments els plantejaments propis i acceptant els aliens.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

Objetivos conceptuales


-Conocer un amplio repertorio de teorías y modelos lingüísticos, en especial tomados del paradigma lingüístico de la pragmática, que se pueden aplicar al estudio de las lenguas para fines específicos, con especial atención al inglés para fines específicos (IFE) y al español para fines específicos (EFE).
-Aplicar diferentes teorías y modelos lingüísticos al análisis de las lenguas para fines específicos, i.e. inglés/español jurídico, inglés/español de los negocios, inglés/español del turismo y el ocio, inglés/español de la ciencia y la tecnología, inglés/español de la medicina y las ciencias de la salud.
-Estudiar la relación entre las lenguas de especialidad y los diferentes contextos profesionales en que se usan, en especial el IFE y el EFE.
-Obtener la formación lingüística y capacitación profesional para trabajar en contextos, empresas e instituciones europeas relacionadas

Objetivos procedimentales

-Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación lingüística e interdisciplinar en el área del inglés para fines específicos (IFE) y el español para fines específicos (EFE).
-Practicar en textos seleccionados las diferencias de orden lingüístico y pragmático que presentan los discursos profesionales, con el objetivo de mejorar y resolver aquellas cuestiones lingüístico-comunicativas de importancia presentes en este tipo de discursos.
-Ser capaz de producir e interpretar adecuadamente textos de especialidad orales y escritos, tanto en IFE como en EFE.


Objetivos actitudinales

-Desarrollar una actitud crítica pero flexible respecto a las lenguas de especialidad, por lo que se refiere a su presencia en los diversos ámbitos profesionales.
-Desarrollar una capacidad autocrítica para formarse de manera autónoma y constante.
-Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con los modelos y enfoques para el español e inglés como lenguas de especialidad.
-Desarrollar la capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.

 

 

;

Dades generals

Codi: 38606
Professor/a responsable:
YUS RAMOS, FRANCISCO BENIGNO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix