Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Trabajo Fín de Máster consiste en realizar, presentar y defender un trabajo de investigación sobre un tema relacionado con las líneas de investigación que se ofertan en el Máster. Este trabajo, estará siempre supervisado por un tutor/director.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la biomedicina necessaris per a abordar amb profunditat una determinada especialització.
 • CG2 : Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de la biomedicina.
 • CG3 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar els problemes des de punts de vista diferents i així enriquir les solucions.
 • CG4 : Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.
 • CG5 : Tenir la capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6 : Desenvolupar l'originalitat i creativitat en la manera d'abordar els problemes propis de la biomedicina.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir els coneixements avançats necessaris per a abordar amb profunditat una especialització en biotecnologia aplicables a la salut i la sostenibilitat.
 • CG2 : Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la biotecnologia.
 • CG3 : Capacitat d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista, i així enriquir les solucions.
 • CG4 : Capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biotecnologia a nivell avançat.
 • CG5 : Capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6 : Originalitat i creativitat en l'ocupació de les eines i els recursos de la biotecnologia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com poden ser bases de dades biològiques, bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la química mèdica necessaris per a abordar amb profunditat una especialització determinada.
 • CG2 : Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la química mèdica.
 • CG3 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4 : Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.
 • CG5 : Tenir la capacitat per a investigar independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6 : Tenir originalitat i creativitat en l'ús de la química mèdica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2 : Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3 : Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i aplicar en la pràctica els principis i les metodologies d'investigació científica, a més d'adquirir les destreses i competències descrites en els objectius generals del títol.
 • Desenvolupar competències transversals (treball en equip, textos en anglés, ús de tècniques instrumentals, cerques bibliogràfiques).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El desarrollo de un trabajo experimental de introducción a la investigación balo la dirección de un tutor/director.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 36652
Professor/a responsable:
MARTIN CUADRADO, ANA BELEN
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 6,00
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,45
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,54
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: FARMACOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,55
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,18
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,73
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,55
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,82
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix