Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

Esta asignatura centra su objeto de trabajo y de estudio en la alimentación en determinadas situaciones clínicas tanto del niño como del adulto.
La asignatura está dividida en dos bloques:
- Nutrición clínica avanzada en el niño.
- Nutrición clínica avanzada en el adulto.
En el contexto del plan de estudios del master, esta asignatura, junto con Soporte Nutricional en Situaciones Clínicas Especiales son el pilar de la parte de nutrición clínica donde se adquieren habilidades para completar la formación básica en el tratamiento dietético en patologías especiales.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.5 : Analitzar alternatives d'ús dieteticonutricional, abordades des de les recerques realitzades en diverses condicions clíniques.
 • CI1.6 : Conèixer els avanços científics sobre la nutrició i alimentació al llarg de les diverses etapes del cicle vital.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 36214
Lecturer responsible:
SOSPEDRA LOPEZ, MARIA ISABEL
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,93
Practical credits: 0,27
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0,93
  Practical credits: 0,27
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught