Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura centra su objeto de trabajo y de estudio en la alimentación en determinadas situaciones clínicas tanto del niño como del adulto.
La asignatura está dividida en dos bloques:
- Nutrición clínica avanzada en el niño.
- Nutrición clínica avanzada en el adulto.
En el contexto del plan de estudios del master, esta asignatura, junto con Soporte Nutricional en Situaciones Clínicas Especiales son el pilar de la parte de nutrición clínica donde se adquieren habilidades para completar la formación básica en el tratamiento dietético en patologías especiales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.5 : Analitzar alternatives d'ús dieteticonutricional, abordades des de les recerques realitzades en diverses condicions clíniques.
 • CI1.6 : Conèixer els avanços científics sobre la nutrició i alimentació al llarg de les diverses etapes del cicle vital.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

- Estudiar en profundidad el aspecto nutricional de algunas partologías especiales del embarazo y la infancia y su repercusión en edades adultas.

- Profundizar en las habilidades para la valoración nutricional de los pacientes hospitalizados.

- Ampliar conocimientos sobre estrategias de tratamiento nutricional en las distintas patologías clínicas.

- Conocer las normas básicas de nutrición y alimentación en el paciente crónico.

 

 

Dades generals

Codi: 36214
Professor/a responsable:
SOSPEDRA LOPEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,93
Crèdits pràctics: 0,27
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,93
  Crèdits pràctics: 0,27
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix