Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura se encuentra ubicada en el segundo semestre del Máster en Envejecimiento Activo y Salud. La enseñanza de Máster concluirá con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Máster. Por tanto, este sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG3 : Capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació.
 • CG4 : Conèixer i aplicar els dissenys, els mètodes i les eines de recerca avançada per a l'estudi de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG5 : Saber usar les tecnologies de la informació i comunicació i aplicar les innovacions tecnològiques als projectes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a utilitzar les metodologies i eines apropiades en la recerca quant a envelliment actiu i saludable.
 • CE21 : Saber redactar treballs científics sobre envelliment actiu i salut.
 • CE22 : Capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

El objetivo general del Trabajo Fin de Máster es que los/las estudiantes sean capaces de mostrar de forma integrada que han adquirido las competencias asociadas al título, realizando un trabajo o proyecto de investigación relacionado con el envejecimiento activo y salud  El alumno/a deberá exponer y defender públicamente el trabajo o proyecto de investigación y cumplir con las inidicaciones recibidas por su tutor/a para su realización.

 

 

;

Dades generals

Codi: 36110
Professor/a responsable:
FERRER CASCALES, ROSARIO ISABEL
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 11,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,27
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,42
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,07
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,06
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix