Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

El estudiante, podrá aplicar los conocimientos adquiridos en todos aspectos asistenciales, de gestión y de promoción de la salud para y con la población geriátrica. Esta práctica realizada en los centros concertados supone para los estudiantes la adquisición experiencial de las competencias trabajadas en todas las asignaturas de esta titulación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels problemes i les necessitats de salut de les persones majors.
 • CG7 : Capacitat per a aplicar les tècniques de gestió a la realitat pràctica.
 • CG8 : Capacitat per a treballar en equip, i amb població major, en la resolució de problemes d'envelliment i salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Habilitat per a seleccionar i aplicar tècniques d'intervenció per a retardar l'aparició del deteriorament cognitiu i prevenir la dependència en les persones majors.
 • CE16 : Capacitat per a identificar i seleccionar solucions tecnològiques com a suport a les accions relacionades amb l'envelliment actiu i saludable.
 • CE17 : Capacitat per a intervenir en la promoció de la salut, la prevenció de malalties i l'atenció a la dependència i la fragilitat en la població de persones majors, sobre la base dels descobriments més actuals de recerca.
 • CE4 : Capacitat per a avaluar la qualitat d'articles de recerca sobre envelliment actiu i salut.
 • CE8 : Capacitat per a contribuir a la millora de la qualitat de vida relacionada amb la salut, mitjançant el coneixement i la comprensió de les característiques biopsicosocials de les persones majors.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

-Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de los problemas y necesidades de salud de las personas mayores.
-Realización de intervenciones en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención a la dependencia en la personas mayores.
-Adquisición de experiencia en la aplicación de técnicas de intervención para el retraso en la aparición del deterioro cognitivo y la prevención de la dependencia en las personas mayores.
-Experimentar la aplicación de pautas conceptuales y prácticas para elaborar programas destinados a la promoción de la salud, basados en la implantación de conductas, hábitos y estilos de vida saludables en personas mayores.

 

 

;

Dades generals

Codi: 36109
Professor/a responsable:
GABALDON BRAVO, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix