Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La incorporación de tecnologías de la información a todos los ámbitos y, en especial, al ámbito de la salud, se encuentra en una situación de expansión continua. Las crecientes necesidades en cuanto a atención personalizada y el aumento de la población objetivo hacen que en muchas ocasiones una ayuda especializada o un seguimiento continuado de una persona de edad avanzada sea imposible si no es a través de nuevas tecnologías. Por tanto, resulta imprescindible que los egresados del máster tengan conocimientos sobre la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito para el cual los capacita este máster.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Saber usar les tecnologies de la informació i comunicació i aplicar les innovacions tecnològiques als projectes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer les possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la salut, l'envelliment i l'atenció integral de les persones majors.
 • CE16 : Capacitat per a identificar i seleccionar solucions tecnològiques com a suport a les accions relacionades amb l'envelliment actiu i saludable.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

· Conocer la base tecnológica de los sistemas relacionados con el envejecimiento activo y saludable.
· Comprender la importancia de las características asociadas a los sistemas de tecnologías de información y comunicaciones relacionados con gente mayor.
· Saber analizar las posibilidades tecnológicas asociadas a los autocuidados y al control de la cronicidad.
· Conocer herramientas que puedan resultar de utilidad en la mejora de la calidad de vida de las personas de edad avanzada.

 

 

Dades generals

Codi: 36106
Professor/a responsable:
RUIZ FERNANDEZ, DANIEL
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix