Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Con esta asignatura se pretende ofrecer al estudiante estrategias de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad para un envejecimiento saludable con especial atención en los estilos de vida. Los estilos de vida son repertorios conductuales básicos que actúan como factores protectores o de riesgo, por lo que el cambio conductual es básico para adecuar los hábitos de vida para la consecución de un envejecimiento activo y saludable.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels problemes i les necessitats de salut de les persones majors.
 • CG2 : Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG6 : Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG8 : Capacitat per a treballar en equip, i amb població major, en la resolució de problemes d'envelliment i salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Saber dur a terme les intervencions pròpies de programes destinats a promoure la salut i prevenir malalties en les persones majors.
 • CE2 : Dissenyar, avaluar i implementar programes d'intervenció per a aconseguir un envelliment actiu i saludable.
 • CE4 : Capacitat per a avaluar la qualitat d'articles de recerca sobre envelliment actiu i salut.
 • CE5 : Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics, els recursos rellevants, els mitjans d'avaluació i potenciació de les capacitats de les persones majors per a tenir un envelliment actiu i saludable.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

 • Seleccionar el marco teórico adecuado para el diseño de los programas de promoción de estilos de vida y hábitos saludables en las personas mayores.
 • Aprender técnicas conductuales y cognitivas para el cambio en la conducta de salud.
 • Analizar e interpretar adecuadamente los resultados de los programas de promoción del envejecimiento activo y saludable.
 • Identificar los factores protectores o de riesgo asociados a los estilos de vida que influyen en el envejecimiento activo.
 • Seleccionar las herramientas de cribado adecuadas para la promoción de hábitos de vida saludables.
 • Proporcionar elementos para un consejo preventivo eficiente asociado a los estilos de vida.
 • Analizar la atención sanitaria a personas con edad avanzada desde las perspectivas de género.
 • Examinar desde la perspectiva de género la generación de conocimiento sobre el envejecimiento.
 • Identificar el valor añadido de la incorporación de la perspectiva de género en investigación y en la práctica profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 36105
Professor/a responsable:
SANTOS RUIZ, ANA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,92
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,24

Estudis en què s'imparteix