Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

Este curso pretende que el estudiante consiga una comprensión de la pluralidad metodológica característica de la investigación gerontológica, así como fundamentar para el desarrollo de un proyecto de investigaciónen en envejecimiento.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG2 : Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG3 : Capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació.
 • CG4 : Conèixer i aplicar els dissenys, els mètodes i les eines de recerca avançada per a l'estudi de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG6 : Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacitat per a utilitzar les metodologies i eines apropiades en la recerca quant a envelliment actiu i saludable.
 • CE21 : Saber redactar treballs científics sobre envelliment actiu i salut.
 • CE22 : Capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.
 • CE3 : Capacitat per a dissenyar estratègies de recerca que responguen a preguntes sobre envelliment actiu i salut.
 • CE4 : Capacitat per a avaluar la qualitat d'articles de recerca sobre envelliment actiu i salut.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 36100
Lecturer responsible:
CABRERO GARCIA, JULIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,92
Practical credits: 0,48
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PSYCHOLOGY OF HEALTH
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0,64
  Practical credits: 0,16
 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 1,28
  Practical credits: 0,32
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught