Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

Con esta asignatura se persigue dotar al alumno de máster del entorno de las ciencias de la salud de los principios básicos e instrumentos para el análisis cuantitativo de sus datos. La asignatura recorre los principales procedimientos estadísticos, desde la revisión de herramientas descriptivas hasta los fundamentos y aplicación de técnicas de inferencia estadística.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG11 : Preparar la informació o les dades obtingudes per a analitzar-les, valorar diverses estratègies i fer l'anàlisi.
 • CG12 : Interpretar i comprendre els resultats de recerca de l'àmbit científic propi.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Specific Competences (CE)

 • CE6 : Interpretar, comunicar i redactar els resultats dels estudis en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE7 : Aplicar els mètodes estadístics com a eina fonamental de recerca en ciències de la salut.
 • CE8 : Capacitat d'aplicar els recursos informàtics en el procés d'anàlisi estadística de dades.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 35704
Lecturer responsible:
MONCHO VASALLO, JOAQUIN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: COMMUNITY NURSING, PREVENTATIVE MEDICINE AND PUBLIC HEALTH
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught