Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

Esta asignatura obligatoria tiene la finalidad de dotar al alumnado de los conocimientos y de las destrezas necesarias para la selección de las bases de datos bibliográficas y el empleo de los instrumentos de recuperación de la información científica más relevantes en el ámbito de la Salud. Estos conocimientos y destrezas son básicos para realizar consultas y revisiones bibliográfica que fundamenten cualquier proyecto o trabajo de investigación.

La asignatura se imparte en el primer semestre del curso. Esta asignatura tiene una carga total de 3 Créditos ECTS, es decir, que el tiempo total de dedicación para el aprendizaje por parte del estudiante será de 75 horas para lograr adquirir de forma satsifactoria los conocimientos y habilidades previstas.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

General Competences (CG)

 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG8 : Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació documentals, a partir de la qüestió i els objectius de recerca plantejats per realitzar cerques ajustades i obtenir resultats pertinents.

 

Specific Competences (CE)

 • CE11 : Afrontar la lectura d'informació científica, amb suficient capacitat crítica per a jutjar-ne, raonadament, la validesa i fiabilitat.
 • CE13 : Ser capaç de desenvolupar la metodologia d'un projecte de recerca, des del disseny epidemiològic fins a l'anàlisi de la informació, de manera coherent amb l'objectiu.
 • CE17 : Identificar les necessitats i demandes de recerca existents en contextos específics de l'atenció sanitària per a grups i àmbits d'interès.
 • CE2 : Dissenyar una recerca per a respondre a una pregunta original.

 

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

No data

 

 

General

Code: 35700
Lecturer responsible:
ROMA FERRI, MARIA TERESA
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0,8
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught