Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Es una asignatura de quinto curso, y por tanto es necesario tener adquiridos numerosos conceptos y habilidades en materias como construcción, materiales y estructuras.También se considera que se deberían tener adquiridas numerosas competencias transversales como: capacidad de trabajo en equipo, creatividad, capacidad de resolución de problemas, tener un pensamiento crítico o capacidad de negociación. Estas capacidades se seguirán trabajando y desarrollando en la asignatura. 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Skills/Skills

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Inherent transversal Competences:>>Individual Interpersonal

 • CT : Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.
 • CT : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.

 

Inherent transversal Competences:>>Entrepreneurship Capability System

 • CT : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Specific Competences:>>Technical Block

 • CE : Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seua patologia.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE : Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • CE : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

No data

 

 

General

Code: 35549
Lecturer responsible:
SPAIRANI BERRIO, YOLANDA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught