Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Es una asignatura de quinto curso, y por tanto es necesario tener adquiridos numerosos conceptos y habilidades en materias como construcción, materiales y estructuras.También se considera que se deberían tener adquiridas numerosas competencias transversales como: capacidad de trabajo en equipo, creatividad, capacidad de resolución de problemas, tener un pensamiento crítico o capacidad de negociación. Estas capacidades se seguirán trabajando y desarrollando en la asignatura. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-3 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT-20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-25 : Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-27 : Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
 • CT-28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT-30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE-12T : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE-13 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE-17T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE-18T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE-19T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE-25 : Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seua patologia.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE-35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE-36T : Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
 • CE-37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE-38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE-39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE-41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE-49 : Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • CE-53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE-56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Comprender el concepto de Patrimonio Edificado y sensibilizar al alumno con el Patrimonio Edificado y su importancia para la sociedad.
Adquirir conocimientos tras la resolución de problemas planteados.
Conocer las partes de un proyecto de intervención arquitectónica.
Aprender la metodología para elaborar un diagnóstico de un edificio con lesiones.
Investigar en diferentes fuentes documentales los antecedentes históricos del edificio.
Tener capacidad de trabajar en equipo repartiendo tareas y discutiendo resultados obtenidos.
Desarrollar el pensamiento crítico aplicado al caso en estudio.
Mejorar la oratoria mediante explicaciones en público delante de los compañeros.
Proponer soluciones técnicas encaminadas a la intervención en el Patrimonio edificado tras haber evaluado diferentes posibilidades y discutido en grupo las ventajas e inconvenientes de cada sistema.
Revisar las distintas actitudes frente al concepto de patrimonio. Conocer las diferentes teorías y posturas de la restauración arquitectónica en la historia. Aprender la terminología empleada en la restauración arquitectónica.
Empleo de instrumental de diagnosis. Formalización de propuestas de intervención.
Capacidad de dictaminar las lesiones que afectan a las construcciones. Estudio de apeos y estabilizadores de fachadas. Aprendizaje del lenguaje de las grietas. Estudio y análisis de problemas generados por alteración en la cimentación. Estudio y análisis de elementos de fábrica, muros, arcos y bóvedas. Lesiones e intervenciones en fachadas antiguas. Estructuras de madera, agentes degradadores y posibles intervenciones. Aprender los problemas generados por la humedad ascendente por capilaridad y los diferentes sistemas para paliarlo.
Aprender a identificar las diferentes lesiones que pueden presentar las construcciones y sus causas.
Aprender a tomar datos in situ de un edificio dañado.
Tener la capacidad de trabajo en grupos de 3-4 personas.
Diseñar “fichas diagnóstico” con creatividad que recojan tanto a nivel descriptivo como gráfico las diferentes lesiones presentes en el edificio a estudiar.
Desarrollar la capacidad de organización del tiempo para la realización del trabajo de curso.
Retroalimentar el conocimiento mediante la discusión en grupo de casos prácticos analizados.

 

 

Dades generals

Codi: 35549
Professor/a responsable:
SPAIRANI BERRIO, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix