Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

The subject of ARCHITECTURAL COMPOSITION 6 (CA6) develops a specific syllabus on theories and intervention projects in the architectural heritage (historical and modern) and culminates the subjects of the area of knowledge of the Architectural Composition (history, theory, criticism and heritage of the architecture and the city) in Degree of Fundamentals in Architecture. A conceptual and applied approach to intervention in territorial, urban and architectural heritage is proposed, understood as a disciplinary theme that can also be approached from sustainability and recycling. The legislative and urbanistic conditions in terms of protection of the architectural-urban-territorial heritage, as well as the intervention attitudes towards it, will be emphasized. In order to do so, themes of reflection such as the heritage-monument duality, cataloging documents, critical attitudes towards heritage or intervention criteria, among others, are proposed. Through this agenda, it is intended to complete the technological approach that does urban and architectural heritage from other areas of knowledge.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG.1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG.2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT.10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT.12 : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT.13 : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT.2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT.4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT.6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT.8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT.9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT.20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Inherent transversal competences:>>Linguistic Instrumental

 • CT.24 : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Inherent transversal Competences:>>Individual Interpersonal

 • CT.26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Inherent transversal Competences:>>Social Interpersonal

 • CT.29 : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Inherent transversal Competences:>>Achievement System

 • CT.33 : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Specific Competences:>>Project Block

 • CE.38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE.40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE.42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE.56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

The CA6 subject aims to approach the problems arising from the intervention in the existing urban and architectural heritage, which accumulates a series of commemorative and contemporary values ¿¿to represent the built memory of society. The student is provided, on the one hand, with a hermeneutical body of theories to assess the architectural heritage and, on the other hand, a working methodology is built both to assess (and catalog) and to proceed to the intervention on the various situations of the architectural heritage. historical and modern architectural heritage; It will also affect the necessary dissemination of values ¿¿through all types of circuits, including digital ones.

In this subject, the aim is for students to be able to perceive and understand the processes of temporal stratification of cities and their architectures, the passage of time and the conservation of memory and accumulated knowledge of identity, as well as the methods and tools for the valuation of the urban and architectural heritage, its protection and its intervention (restoration, rehabilitation or reuse) to prolong and revalidate its values ¿¿for future generations. Criteria and tools for the contemporary consideration of monuments and memorials are also provided. For this, the theoretical content and the learning of the same will be validated in the tests and in the practical works of study and analysis of cases, in the collection of data and research on what has been built, on proposals for the recovery of heritage works, as well as on works of cataloging (and spreading) of the patrimony, and the expositions and reflections on the actuality of monuments and memorials.

 

 

General

Code: 35548
Lecturer responsible:
MARTINEZ MEDINA, ANDRES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: GRAPHIC EXPRESSION, COMPOSITION AND PROJECTS
  Area: ARCHITECTURAL COMPOSITION
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught