Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura de COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA 6 (CA6) desenvolupa un temari específic sobre teories i projectes d'intervenció en el patrimoni arquitectònic (històric i modern) i culmina les matèries de l'àrea de coneixement de la Composició Arquitectònica (història, teoria, crítica i patrimoni de l'arquitectura i la ciutat) en Grau de Fonaments en Arquitectura. Es planteja un enfocament conceptual i aplicat sobre la intervenció (restauració, rehabilitació, reutilització i reciclatge) en el patrimoni territorial, urbà i arquitectònic, entés com un tema disciplinar que pot abordar-se també des de la sostenibilitat i la tradició. S'emfatitzaran les condicions legislatives i urbanístiques en matèria de protecció del patrimoni arquitectònic i urbà, així com les actituds d'intervenció enfront del mateix. Per a això es proposen temes de reflexió com la dualitat patrimoni-monument, els instruments de catalogació, les actituds crítiques enfront del patrimoni o els criteris d'intervenció, entre altres. Mitjançant aquest temari es pretén complementar l'aproximació tecnològica que s'aborda del patrimoni urbà i arquitectònic des d'altres àrees de coneixement.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG-7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT-10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT-12 : Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
 • CT-13 : Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-8 : Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT-9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT-20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals lingüístiques

 • CT-24 : Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT-26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT-29 : Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT-33 : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE-38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
 • CE-40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE-42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE-56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

L'assignatura CA6 té com a objectiu una aproximació als problemes derivats de la intervenció en el patrimoni urbà i arquitectònic existent, el qual acumula una sèrie de valors rememoratius i de contemporaneïtat per representar la memòria construïda de la societat. Es proporciona a l'alumne/a, d'una banda, un cos hermenèutic de teories per a valorar el patrimoni arquitectònic i, per un altre, es construeix una metodologia de treball tant per a valorar (i catalogar) com per a procedir a la intervenció sobre les diverses situacions del patrimoni arquitectònic històric i modern; també s'incidirà en la necessària difusió dels valors per tota mena de circuits, inclosos els digitals.

En aquesta assignatura es pretén que l'alumnat siga capaç de percebre i comprendre els processos d'estratificació temporal de les ciutats i les seues arquitectures, el pas del temps i la conservació de la memòria i del saber identitari acumulats, així com els mètodes i les eines per a la valoració del patrimoni urbà i arquitectònic, la seua protecció i la seua intervenció (restauració, rehabilitació o reutilització) per a prolongar i revalidar els seus valors davant les generacions esdevenidores. També se subministren criteris i eines per a la consideració contemporània dels monuments i els memorials. Per a això, els continguts teòrics i l'aprenentatge dels mateixos es validarà en les proves i en els treballs pràctics d'estudi i anàlisi de casos, en la presa de dades i investigació sobre el construït, sobre propostes de recuperació d'obres patrimonials, així com sobre treballs de catalogació (i divulgació) del patrimoni, i els plantejaments i reflexions sobre l'actualitat de monuments i memorials.

 

 

Dades generals

Codi: 35548
Professor/a responsable:
MARTINEZ MEDINA, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix