Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Calendario

El proyecto se debe construir y desarrollar técnicamente durante este proceso. Los medios de expresión y sistemas técnicos se propondrán y verificarán en una aproximación veraz a las condiciones del proyecto arquitectónico.

El cuerpo teórico se hace cada vez más específico para cada alumno fomentando el sistema de búsquedas individuales a las sucesivas aproximaciones proyectuales.

El debate general se centrará en la idoneidad de esas búsquedas y en la validación técnica de las sucesivas aproximaciones. Se contará en esta fase con la participación de expertos en técnicas y procesos.

Más información sobre la asignatura, los perfiles propios de cada grupo/taller, y toda la información actualizada en el blog del área de proyectos arquitectónicos:

http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG.2 : Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG.3 : Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG.4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG.5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG.6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT.15 : Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT.3 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT.9 : Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT.18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de capacitat emprenedora

 • CT.30 : Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques de lideratge

 • CT.32 : Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

 

Competències transversals pròpies:>>sistèmiques d'assoliment

 • CT.33 : Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE.34T : Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
 • CE.35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE.37T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • CE.39T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
 • CE.40T : Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • CE.41T : Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • CE.42T : Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
 • CE.43T : Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • CE.48 : Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE.50 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • CE.51 : Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • CE.52 : Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • CE.53 : Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • CE.54 : Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
 • CE.55 : Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • CE.56 : Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • CE.57 : Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

A lo largo del curso, los estudiantes deberán, al menos en aproximaciones totales, APRENDER A:

 • Movilizar los afectos y recursos interpersonales en beneficio del conjunto del grupo, de la marcha del trabajo y de mi propia formación como arquitectx
 • Articular los objetivos de aprendizaje propuestos por las asignaturas de proyectos arquitectónicos anteriores en los contenidos de la asignatura actual
 • Detectar y desarrollar las variables éticas, políticas y sociales del proyecto arquitectónico
 • Construir una cultura del proyecto propia a partir de referentes teóricos, modelos o métodos tanto propios como externos a la disciplina arquitectónica.
 • Desarrollar el proyecto arquitectónico a partir de una narrativa gráfica y un lenguaje preciso, en base a los diferentes intereses que éste pretenda abarcar.
 • Incorporar las herramientas y tecnologías propias del proyecto arquitectónico, con el fin de desenvolverse con soltura en contextos complejos y controvertidos.
 • Dimensionar la capacidad transformadora de las acciones que propone y sus efectos en el contexto para el que han sido diseñadas.
 • Ejecutar con precisión, mediante modelos, prototipos o acciones los desarrollos propuestos, sustituyendo el simulacro por el experimento y el ensayo

 

 

Dades generals

Codi: 35520
Professor/a responsable:
CAPDEVILA CASTELLANOS, IVAN
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 4,80
Càrrega no presencial: 7,20

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 4,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix