Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

*** READ THIS GUIDE CAREFULLY. IT IS THE ONLY MANDATORY TEXT IN THE WHOLE COURSE! ***
 

Applied Physics 1 is a basic subject during the first year of the degree in Fundamentals of Architecture. Together with Applied Physics 2 (basic subject during the second year), it provides an introduction to the basics of Physics. Most of the conceptual framework should already have been acquired during secondary education, but this course is directly focused on its direct application to Architecture. Most of the course revolves around the conditions for stability of basic shapes and simple structures. Many other modules in this degree refer to the concepts learnt in Applied Physics 1.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Skills/Skills

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Inherent transversal competences:>>Cognitive Instrumental

 • CT : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
 • CT : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Inherent transversal competences:>>Methodological Instrumental

 • CT : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Inherent transversal Competences:>>Individual Interpersonal

 • CT : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Specific Competences:>>Preparatory Block

 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.
 • CE : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.

 

Specific Competences:>>Technical Block

 • CE : Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

Please note that the set of basic competences addressed by this subject is determined by the University. To date, they are listed only in Spanish.

 The specific objectives of Applied Physics 1 require all students to:

 1. Become skilled in the usage of physical magnitudes and units; become able to present quantitative order-of-magnitude estimates of sizes, amounts, and other physical magnitudes related to Architecture.
 2. Acquire conceptual knowlege and practical understanding of the basic principles of classical mechanics, geometric properties of solids and statics.
 3. Become skilled at solving basic problems related to the real situations that will be met by professional architects, by applying basic physical concepts, such as energy conservation or angular momentum conservation.
 4. Learn and be able to use basic techniques for handling experimental data.
 5. Achieve the general basic competences listed for this subject.

 

 

General

Code: 35505
Lecturer responsible:
CAMPO BAGATIN, ADRIANO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: APPLIED PHYSICS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught