Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

El Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en la realización de un proyecto de naturaleza profesional o académica en el ámbito de la Ingeniería en Informática, en el que se sintetizan e integran las competencias adquiridas durante los estudios de grado. El trabajo se realizará individualmente, y será presentado y defendido ante un tribunal universitario.


Sólo se podrá matricular de la asignatura TFG, el alumnado que haya superado un mínimo de 168 créditos, según Normativa de permanencia y continuación de estudios para el alumnado matriculado en títulos de grado de la Universidad de Alicante.


Los requisitos para la defensa y evaluación del TFG serán los siguientes:


- Para la evaluación del TFG será necesario acreditar como mínimo el nivel B1 de idioma.


- Para la defensa de la memoria del TFG ante el tribunal, deberá tener como máximo dos asignaturas pendientes y el Trabajo Fin de Grado. (BOUA de 30 de junio de 2014)


Toda la información relacionada con la asignatura Trabajo Fin de Grado puede consultarse en el siguiente enlace: Información sobre TFGs

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències del projecte final de grau (PFG)

 • CTFG : Exercici original que es farà individualment i es presentarà i es defensarà davant d'un tribunal universitari. Consistirà en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria en informàtica de naturalesa professional, en el qual se sintetitzen i s'integren les competències adquirides en els ensenyaments. A més, s'hauran d'adquirir les competències següents, corresponents a l'àmbit de tecnologia específica seleccionat en cada cas.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per a dirigir projectes de l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics, i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El trabajo Fin de Grado deberá integrar, además de las competencias básicas y comunes adquiridas en los estudios del Grado en Ingeniería Informática, aquellas correspondientes a la materia seleccionada por el estudiante en el módulo de tecnologías específicas.

 

 

Dades generals

Codi: 34071
Professor/a responsable:
VAZQUEZ PEREZ, SONIA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,29
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,36
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07

Estudis en què s'imparteix