Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura pertenece a la materia "Física" del módulo de formación básica y se imparte en el primer semestre de 2º curso. Su objetivo es introducir la mecánica newtoniana aplicada al cuerpo rígido, continuando y ampliando los conocimientos de mecánica adquiridos en la asignatura de primer curso Fundamentos Físicos de la Ingeniería I.

La asignatura pretende que los estudiantes asimilen métodos y estrategias para la resolución de problemas de cinemática y dinámica del sólido rígido, tanto plana como tridimensional, junto con una introducción a las vibraciones mecánicas. Los conocimientos impartidos permitirán conocer y asimilar los conceptos de estas partes de la mecánica relacionados con la Ingeniería Robótica.

Se considera que el alumno cuenta con los conocimientos adquiridos en las materias de Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y Fundamentos de Matemática Aplicada I y II, de primer curso.

La asignatura consta de diferentes actividades presenciales y no presenciales. Las actividades presenciales son clases teóricas y clases prácticas de problemas y de laboratorio. En todas las actividades se llevará a cabo tanto trabajo individual como en grupo. Las actividades correspondientes a las clases de teoría y prácticas de problemas se realizarán en el aula, mientras que las clases prácticas de laboratorio se llevarán a cabo en el aula de informática.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Entendre i saber aplicar, a problemes d'enginyeria, els fonaments físics en què es basa l'enginyeria de la robòtica: estàtica, cinemàtica, dinàmica, mecànica, termodinàmica, electromagnetisme i circuits elèctrics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre la cinemàtica i dinàmica del sòlid rígid i l'aplicació en robòtica.
 • Estudiar les vibracions mecàniques i l'aplicació en robòtica.
 • Adquirir capacitat per a resoldre problemes que involucren qüestions de mecànica en l'àmbit de l'enginyeria robòtica.
 • Aconseguir destresa per a aplicar el mètode científic amb rigor en mesuraments i càlculs i en l'elaboració d'informes.
 • Adquirir la capacitat de treball en grup.
 • Aconseguir planificar treballs i comprometre's a complir objectius i terminis.
 • Aconseguir la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les aplicacions en l'enginyeria i la robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 • Adquirir las competencias necesarias para la formación básica en mecánica del sólido rígido que debe poseer todo titulado universitario especializado en la rama técnica de ingeniería robótica.
 • Tener una visión general sobre los fundamentos de la cinemática y la dinámica del sólido rígido y vibraciones mecánicas, así como su aplicación para la resolución de problemas.
 • Adquirir la capacidad para modelizar y obtener las magnitudes cinemáticas y dinámicas de sistemas mecánicos constituidos por sólidos rígidos.
 • Adquirir la capacidad de resolver problemas de cinemática del sólido rígido, aplicando las leyes de campos de velocidades y aceleraciones, así como problemas de dinámica del sólido rígido, aplicando fundamentalmente las ecuaciones de la dinámica.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33712
Professor/a responsable:
BELENDEZ VAZQUEZ, AUGUSTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix