Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Los computadores forman parte importante de cualquier sistema robótico, tanto ejerciendo la función de núcleo central dentro de la circuitería interna de un robot como, en algunos casos, ejerciendo el control del robot u otras funciones desde dispositivos externos como PCs, smartphones o tablets. Por tanto, en esta asignatura se realizará una introducción a los fundamentos tecnológicos de los computadores y a la estructura interna de un computador.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Conèixer i avaluar l'estructura i els components bàsics dels computadors. Conèixer, saber utilitzar i integrar els sistemes operatius i els sistemes encastats, a més de les seues característiques de multitasca o comunicació entre aplicacions.
 • CE5 : Interpretar el funcionament del codi font d'un programa. Definir els tipus de dades necessàries per a representar la informació. Dissenyar algorismes i codificar-los amb diferents tècniques de programació, especialment en sistemes robòtics. Verificar el correcte funcionament d'un programa.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els components bàsics d'un computador, la funcionalitat que tenen i les relacions que s'hi estableixen.
 • Entendre els fonaments electrònics dels computadors digitals.
 • Comprendre els diversos sistemes de representació de la informació existents en els computadors.
 • Conèixer l'organització general d'un computador i les característiques de l'arquitectura von Neumann.
 • Saber avaluar les prestacions d'un computador.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer las unidades funcionales de un computador: CPU, ALU, memoria, etc.
 • Entender diferentes sistemas de representación de la información en un computador y saber realizar conversiones entre distintos sistemas.
 • Exponer los fundamentos de la lógica digital y saber aplicar distintos métodos de diseño de sistemas digitales.
 • Adquirir conocimientos básicos sobre la arquitectura von Neumann.
 • Desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias para la evaluación de prestaciones de un computador.

 

 

Dades generals

Codi: 33708
Professor/a responsable:
PUJOL LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix