Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG10 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CG11 : Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8 : Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dirigir projectes de l'àmbit de les tecnologies de la informació per a la salut, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Ser capaç de dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions de tecnologies de la informació per a la salut i de la informació que gestionen.
 • Ser capaç de concebre, desenvolupar i mantenir aplicacions, sistemes i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Saber aplicar les habilitats i els conceptes adquirits en les pràctiques externes en empreses.
 • Saber aprendre de manera autònoma tècniques i coneixements nous i adequats a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes basats en tecnologies de la informació i les comunicacions destinats a cures de salut.
 • Saber responsabilitzar-se de posar en marxa i millorar contínuament sistemes aplicats a les tecnologies de la informació per a la salut, a més de conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
 • Capacitat per a participar en projectes relacionats amb les tecnologies de la informació per a la salut que integren grups interdisciplinaris.
 • Capacitat per a comprendre les necessitats dels actors que participen en les cures de la salut i proporcionar-los solucions tecnològiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.

 • Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.

 • Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

 • Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33638
Professor/a responsable:
CASTRO LOPEZ, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR I EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,14
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix