Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA PER A LA TRADUCCIÓ II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Llengua Catalana per a la Traducció II es justifica al si d’aquesta titulació en tant que element essencial per a l’aprenentatge del català oral i escrit com a llengua A —segons la intenció comunicativa i amb una puresa gramatical corresponent al nivell C1 del MECR—, sovint amb la perspectiva d’aquells elements i estructures habituals que difereixen de l’espanyol.

Aquesta assignatura és la segona de l’itinerari de Traducció Espanyol-Català / Català-Espanyol, integrat també per les Llengua Catalana per a la Traducció I, Català Oral, Traducció General Espanyol-Català, Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català, Traducció Literària Català-Espanyol, Traducció Literària Espanyol-Català, i les diverses assignatures de traducció directa B-A en què la llengua A és el català. 

Assignatura que condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre oralment i per escrit qualsevol tipus de text que utilitze una varietat estàndard o col·loquial.
 • Expressar-se adequadament (amb fluïdesa i correcció) en un nivell de llengua estàndard oral.
 • Expressar-se per escrit d'acord amb la varietat estàndard (amb domini de la normativa ortogràfica i morfosintàctica treballada durant el curs).
 • Ampliar el total lèxic i fraseològic de la llengua catalana.
 • Evitar els fenòmens d'interferència lingüística en la traducció de textos de tipus general del castellà al català.
 • Desenvolupar coneixements socioculturals relacionats amb la cultura expressada en llengua catalana i aprendre a documentar-s'hi.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius conceptuals

 1. Conéixer i produir els sons del sistema lingüístic català.
 2. Consolidar i ampliar els coneixements ortogràfics, gramaticals i lèxics del català.
 3. Adquirir les convencions estilístiques i ortotipogràfiques.
 4. Conéixer els recursos del català vàlids per a l’aprenentatge lingüístic i per a l’exercici traductològic.
 5. Conéixer la situació sociolingüística del català a través de l’anàlisi de la situació de contacte de llengües.
 6. Apropar-se a les principals manifestacions de la cultura en llengua catalana.

Objectius procedimentals

 1. Escoltar i entendre qualsevol text escrit en llengua catalana.
 2. Llegir i entendre qualsevol text escrit en llengua catalana.
 3. Produir textos orals i escrits amb correcció gramatical i adequació comunicativa en llengua catalana.
 4. Buscar i seleccionar la informació vàlida per a l’aprenentatge lingüístic i per a l’exercici traductològic.
 5. Emprar correctament i efectiva la informació dels diccionaris.
 6. Discriminar els usos correctes dels adequats en la informació aportada pels correctors lingüístics informàtics.
 7. Analitzar els trets socials, lingüístics i culturals de la societat immediata.
 8. Desenvolupar la capacitat de raonaments lògics.

Objectius actitudinals

 1. Valorar la importància de la correcció gramatical com a base per a l’èxit comunicatiu.
 2. Prendre consciència de la importància de la puresa i genuïnitat dels recursos lingüístics emprats.
 3. Valorar la importància dels recursos externs d’informació com a font per a l’èxit comunicatiu i traductològic.
 4. Valorar el català com a vehicle vàlid per a la comunicació en tots i cada un dels àmbits d’ús possibles d’una llengua.
 5. Reconéixer les arrels pròpies i identificar-se amb la cultura que les envolta.
 6. Valorar la literatura i les arts com a via d’expressió.
 7. Valorar positivament l’error com a estratègia d’aprenentatge.
 8. Confiar en les possibilitats personals per a exercir amb èxit la professió.

 

 

Dades generals

Codi: 32525
Professor/a responsable:
BATALLER GRAU, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix